Varsel om oppstart av detaljregulering for Halden havn – Mølen

Varsel om oppstart av detaljregulering for Halden havn – Mølen

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Halden Havn – Mølen, Halden kommune (nasjonal plan-ID: G-736). 

Hovedformålet med planarbeidet er å formalisere/legge til rette for eksisterende arealbruk, som omfatter havnevirksomhet. I tillegg vil det etterstrebes å optimalisere/endre uttrekksspor, vei- og gangforbindelser innenfor planområdet.

Planområdet overlapper arealer som vil inngå i områderegulering for stasjonsområdet, som vil bli varslet snarlig. Det forutsettes at planarbeidene koordineres for å sikre god sammenheng mellom planene.

Planlagte tiltak er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning. Planen kommer ikke etter § 6b inn under tiltak som krever konsekvensutredning etter vedlegg I. Planen kommer ikke etter § 8 inn under tiltak i vedlegg II, og vurderes derfor ikke etter § 10. Havner er nevnt i vedlegg I, pkt. 8 b) og i vedlegg II, pkt. 10 e) ii, men disse punktene gjelder henholdsvis nyetablering eller bygging av havner og havneanlegg. Planen skal optimalisere/legge til rette for eksisterende arealbruk, ikke nyetablering eller bygging av havn.

Tiltakshaver og plankonsulent:

Tiltakshavere er Halden kommune v/Havn.
Plankonsulent er Henning Larsen AS.

Planområdet:

Planområdet utgjør ca. 128,3 daa og ligger på Mølen, sør for Halden sentrum. Planområdets beliggenhet fremgår av kartet nedenfor.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 30.11.2021 rettes til:

Henning Larsen AS
v/Per Atle Tangen
Postboks 383, 1601 Fredrikstad

og/eller e-post: per.atle.tangen@henninglarsen.com

Dokumenter