Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

(Nasjonal plan-ID G-743) På vegne av forslagsstiller RRK Halden AS og Norske Skog Saugbrugs varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Oskleiva- Månefjellet.

Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS. Planen vil i hovedsak omfatte Oskeliva 27 (gnr/bnr 98/1256) og vestsiden av Månefjellet (98/87).

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse samt regulere fortau langs Oskleiva.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i kunngjøringsannonsen under, samt i prosjektbeskrivelsen,  planinitiativet og referat fra kommunens oppstartsmøte med forslagsstiller.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 5. juni 2022.
Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf.  69 17 53 85