Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Billebakken syd

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Billebakken syd

På vegne av forslagsstiller GG Bolig AS varsles det om igangsetting av planarbeid for Billebakken syd. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Planområdet ligger syd for Billebakken og vest for Mikaels vei. Planområdet er på ca. 77 daa. Det omfatter gnr/bnr 51/12 og deler av gnr/bnr 49/1, 51/1 og 50/19.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et nytt boligfelt med om lag 30-40 nye boenheter i småhusbebyggelse. Aktuelle boligtyper er eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Det skal legges til rette for varierte boligtyper og gode uteoppholdsarealer.

Aktuelle arealformål er frittliggende og konsentrert boligbebyggelse, samferdselsarealer, lekearealer og grøntområder, renovasjonspunkt mm. Adkomst til planområdet er i utgangspunktet tenkt gjennom en forlengelse av Håkon Melbergs vei.

Hoveddelen av planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.02.2023, avsatt til boligformål. Et areal på ca. 29 daa er avsatt til landbruks- natur og friluftsformål (LNF). Veitrasé til fremtidig boligområde er tenkt etablert gjennom dette LNF-området.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854).

Mer informasjon finner du i vedleggene under.

Eventuelle innspill til detaljreguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
SH Prosjekt AS: plan@shprosjekt.no eller SH Prosjekt AS, Morstongveien 60, 1859 Slitu

Frist for innspill er: 27.08.2024.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til arealplanlegger Martin F. Andresen på tlf. 45 69 09 86 eller e-post martin@shprosjekt.no.

Dokumenter

Kunngjøringsbrev (PDF, 879 kB)

Kart over planavgrensning (PDF, 436 kB)

Planinitiativ (PDF, 4 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 913 kB)

Vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger (PDF, 324 kB)