Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Brattås Nord

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Brattås Nord

På vegne av forslagsstiller Brattås Halden AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er SH Prosjekt AS.

Planområdet ligger på Brattås og omfatter eiendommene g/bnr; 179/42, 179/20, 179/4, 178/40 i sin helhet, samt deler av 179/40, 178/92 og 178/36. Det utgjør omlag 10,2 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for småhusbebyggelse med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Foreløpige beregninger viser at boligområdet vil bli dimensjonert for ca. 8 enheter til sammen. Viktige problemstillinger vil være god og sikker adkomst, hensyn til natur, tilpasning til terreng og vegetasjon, samt tilrettelegge for trygge skoleveier. Renovasjon vurderes løst øst for Brattåsen (vei), og planområdet omfatter derfor også noe areal der. Dette arealet er allerede avsatt til renovasjonsanlegg.

Mer informasjon finner du i vedleggene under.

Eventuelle innspill til detaljreguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
E-post: martin@shprosjekt.no 
eller post: SH Prosjekt AS, v. Ferdinand Andresen, Postboks 65, 1851 Mysen

Frist for innspill er 19.01.2024

Eventuelle spørsmål kan rettes til SH Prosjekt v. Martin på tlf. 45 69 09 86 eller e-post martin@shprosjekt.no 

Dokumenter i saken: