Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fjeldhøi – Hovsveien 152C  

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Fjeldhøi – Hovsveien 152C  

På vegne av forslagsstiller Tom-Erik Sørensen varsles det om igangsetting av planarbeid.  Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS.  

Planområdet ligger vest for Hovsveien ved Hovsveien 152 C og utgjør omlag 30 dekar. Planen vil omfatte deler av 175/9, 22, 30, 31 og 88 samt offentlig trafikkareal.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse og eneboliger. Eksisterende avkjørsel til Hovsveien vil benyttes videre, men kan bli noe lagt om.
Mer informasjon finner du i vedleggene under.

Eventuelle innspill til detaljreguleringsarbeidet sendes skriftlig til:
E-post: erlend@haldenarkitektkontor.no  eller
post: Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden

Frist for innspill er 22.10.23

Eventuelle spørsmål kan rettes til Halden Arkitektkontor AS, Erlend Eng Kristiansen, tlf. 930 96 985

Vedlegg