Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Hjortsbergveien 9

Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Hjortsbergveien 9

På vegne av forslagsstiller CK Boliger AS varsles det om igangsetting av planarbeid. Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS.

Planområdet omfatter eiendommen Hjortbergveien 9 med tilliggende veiareal. Det utgjør omlag 4,2 daa. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse i form av tomannsboliger og firemannsbolig. Eksisterende bebyggelse på eiendommen forutsettes revet.

Adkomst er tenkt fra Hjortsbergveien, men gjennom planprosessen vil adkomst via Bekkenstenveien også bli vurdert, under forutsetning av at det ikke blir gjennomkjøringsmulighet mellom Bekkenstenveien og Hjortsbergveien.

Mer informasjon finner du i vedleggene under.

Eventuelle innspill til detaljreguleringsarbeidet sendes skriftlig til :
E-post: erlend@haldenarkitektkontor.no eller
post: Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden

Frist for innspill er 05.01.24

Eventuelle spørsmål kan rettes til Halden Arkitektkontor AS, ved Erlend Eng Kristiansen, 
tlf. 930 96 985 
e-post: erlend@haldenarkitektkontor.no

Dokumenter