Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljregulering for kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate

På vegne av forslagsstiller Exenter AS varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering av kvartalet Violgata – Kristian Augusts gate – Oscars gate – Nils Ankers gate. 

Planen er gitt plan-ID G-754. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av konsentrert sentrumsbebyggelse for flere byboliger i Halden sentrum. Det er også ønske om å se nærmere på muligheten for næring i 1. etg., primært for hjørnet Kristian Augusts gate – Violgata. Det kan også være aktuelt å se nærmere på mulighet for etablering av offentlig parkering sammen med beboerparkering i p-kjeller. Eksisterende bebyggelse på enkelte av eiendommene forutsettes revet. Dette gjelder det tidligere bilverkstedet i Oscars gate 9 (gnr. 62 bnr. 184,211), samt tilbygg i Violgata 14 (gnr. 62 bnr. 182).

Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for sentrum som vil være førende for reguleringsarbeidet. Ny bebyggelse er tenkt utviklet over 2 og 3 etasjer pluss loftsetasje, med knevegg over parkeringskjeller. Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i dokumentene nedenfor.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:
Post: Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden
E-post: erlend@haldenarkitektkontor.no

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Halden Arkitektkontor v/Erlend Eng Kristiansen, tlf. 930 96 985

Frist for innspill er 12.01.2024.

Dokumenter i saken: