Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram – Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Halden kommune varsler oppstart av arbeid med en plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum. Planen skal utarbeides av kommunen selv med hjelp av eksterne ressurser på aktuelle temaer.

I Halden byområde pågår det omfattende gravearbeider i forbindelse med rehabilitering og nylegging av vann- og avløpsledninger. Det er derfor viktig å få på plass en plan for gatenett og gatebruk i sentrumsområdet, for å sikre at de riktige hensyn til mobilitet og bymiljø blir tatt når gatene settes i stand etter graving. Mange av tiltakene vil ikke kunne avvente vedtak av gatenett- og gatebruksplanen. Det vil derfor bli jobbet parallelt med løsninger i de aktuelle gater, med mål om å etablere tilfredsstillende løsninger underveis.

Planen for gatenett og gatebruk skal være et verktøy for å tilrettelegge for ulike trafikanter og funksjoner i gatene.  Planen skal være en temaplan som ser ulike trafikantgrupper i sammenheng og anbefaler om nødvendig prioriteringer mellom gruppene. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at langt flere skal gå, sykle og kjøre buss, ved å prioritere areal og tiltak for disse trafikantgruppene.

Området planen skal dekke er tilnærmet det samme som sentrumsplanens avgrensning:

Det er ikke krav om planprogram for temaplaner, men det anses som et nyttig verktøy i prosessen med gatenett- og gatebruksplanen. Planprogrammet beskriver hensikten og målet med planarbeidet, dagens situasjon, viktige utfordringer og foreslår hvordan det videre arbeidet med gatenett- og gatebruksplanen skal foregå.

Planprogrammet var oppe til behandling i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø sitt møte 18.05.22, sak PS 61/2022. Det ble vedtatt å sende det på høring med frist for innspill 1. juli 2022. Vedtaket omfattet også en innstramning i framdriftsplanen med mål om vedtatt plan i juni 2023.  

Vi ønsker bred deltakelse ved utarbeidelse av planen. For oss er det bra å få innspill, forslag og idéer på bordet så tidlig som mulig. 

Kommentarer til planprogrammet og/eller innspill eller forslag til selve gatenett- og gatebruksplanen sendes til: postmottak@halden.kommune.no , eller Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden. 

Frist for innspill: 1. juli 2022

Nærmere informasjon om hvordan man kan delta i planprosessen finnes i planprogrammet.

Det vil bli holdt et første åpent informasjonsmøte i Halden biblioteks voksenavdeling i Skofabrikken, tirsdag 07.06.22 kl. 18.  Det er barnepass i bibliotekets barneavdeling samtidig.   

Vel møtt!