Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 26.03.2020 13:29

​I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av områdereguleringsplan i Halden kommune, og høring av Planprogram for planarbeidet. Det varsles samtidig om forhandlinger om utbyggingsavtale i forbindelse med utvikling av planområdet i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4, første ledd.

Planen vil bli hetende Områderegulering for Svinesundplatået næringsområde, med plan ID: G-726. Tiltakshaver er Halden kommune. Planområdet har et areal på ca. 1590 daa, mens formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et næringsområde på rundt 380 daa. 

Årsaken til at planområdet som er markert på kartet er større enn det faktiske tiltaket er å sikre infrastruktur til området, eventuelle buffersoner/vegetasjonsskjermer m.m. Planområdet vil etter all sannsynlighet innskrenkes i løpet av planprosessen. Planområdet er vist med stiplet linje og rød skravur på vedlagte kartutsnitt.

Halden kommune starter samtidig opp forhandlinger med grunneierne om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur i tilknytning til næringsparken som skal utvikles. Ved enighet vil den fremforhandlede avtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Tiltaket utløser krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet med vurdering av relevante tema for konsekvensutredning er vedlagt. 

Innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til:

postmottak@halden.kommune.no og merkes med saksnummer 2014/5534

Høringsfrist vil være 15. mai 2020

Kontaktperson ved spørsmål tilknyttet utbyggingsavtale:

Anne-Marthe Bodal Bye: anne-marthe.bye@halden.kommune.no

Telefon: 976 62 304

Kontaktperson ved spørsmål tilknyttet planarbeidet:

Erik Vitanza: erik.vitanza@halden.kommune.no

Telefon: 909 45 638

Kunngjøring 26032020 (PDF, 126 kB)

Planprogram_26-03-2020 - Høringsdokument (PDF, 2 MB)

Planområde - kunngjøring (PDF, 8 MB)

Protokoll - Behandling av planprogram før høring - 11-02-2020 (PDF, 108 kB)