Varsel om planarbeider for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde

Varsel om planarbeider for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde

Detaljreguleringsplaner for Damhauggata 3 og Torpum næringsområde ved Svingen/ Torpum i Halden kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av to detaljreguleringsarbeider i
Halden kommune:

Damhauggata 3

Tidligere menighetspleien barnehage på Damhugen, gnr./bnr. 66/358 og 66/360,
planID: G-747.


Arealet eies av Halden kommune. Det er ønske/ politisk bestilling om å etablere flere nye
sentrumsnære kommunale boliger. Det er også planlagt å bruksendre/ bygge om eksisterende
bygninger til boliger.

Ett bygg er tenkt revet for å kunne gi enklere tilgang/ adkomst til uteområdet.
Hoveddelen av den tidligere barnehagens uteområde vil bli beholdt/ videreutviklet som park/
grøntområde.

Nye boliger er planlagt lokalisert mellom barnehagen og Halden vgs. Ny bebyggelse vil
bli tilpasset den omkringliggende eksisterende bebyggelsen i høyde og stil.
Gjeldende reguleringsplan er Damhaugen, Plan-ID G-335. Arealformål: Spesialområde for bevaringsverdig bebyggelse; Offentlig bygg – barnehage. Den nye planen blir en reguleringsendring av denne.

Kart over Damhauggata - Klikk for stort bildeKart over Damhauggata

Torpum næringsområde

Torpum i Berg, mellom E6 og Torpumveien, for eiendommene (gnr./bnr.): 15/4, 15/8, 12/19, 501/200, 12/1, 15/1.
Planen er gitt planID G-748, og hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for gjennomføring av kommuneplanens arealdel. Det er kommunens ønske å ha byggeklare næringstomter tilgjengelig når interesse for nyetableringer melder seg.


Planarbeidet kommer i berøring med to gjeldende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Bergkrysningsspor (G-592) og Reguleringsplan for Halden fengsel (G-391). Tilliggende reguleringsplaner: Reguleringsplan for Sørli – E6 (G-280) og Omregulering av rv. 104 v/Svingen (G-300). Reguleringen på Torpum er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 16.02.2023.

Kart over Torpum næringsområde - Klikk for stort bildePlanområde Torpum

Begge planene utarbeides på oppdrag for Halden kommune. Konsekvensutredning (KU) vurderes å ikke være nødvendig. Varslingsdokumenter er også tilgjengelig på kommunens nettside: www.halden.kommune.no, samt
vår nettside: www.haldenarkitektkontor.no

Her ligger også oppstartsmøtereferat og planinitiativet (anmodning om oppstartsmøte).
Eventuelle innspill til de igangsatte planarbeider sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden, innen 28. mai 2023 (pinse).

Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, på telefon 930 96 985 eller på e-post erlend@haldenarkitektkontor.no