Varsel om vedtak av planprogram - Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Varsel om vedtak av planprogram - Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har nå fastsatt planprogrammet som skal legges til grunn for det videre planarbeidet.

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø hadde forslag til planprogram oppe til behandling i sitt møte 14.09.22, sak PS 93/2022. Utvalget fattet følgende vedtak:

Planprogram for Plan for gatenett og gatebruk i Halden sentrum, datert 04.05.2022 og sist revidert 31.08.2022, fastsettes og legges til grunn for videre planarbeid med følgende to justeringer av planområdet som vist på vedlagt kart.

  • I øst utvides området til å omfatte øya ved Porsnes og inkludere hele området for ny videregående skole.
  • I nord utvides området opp til Jørgen Bjelkes gate 34 og derfra vestover til Dyrendalsveien.

Ny planavgrensning er nå innarbeidet i planprogrammet. Planprogrammet skal legges til grunn for det videre arbeidet med gatenett- og gatebruksplanen.  Du finner det under sammen med saksfremstillingen for utvalgssaken. 

Planprogrammet (PDF, 2 MB)
Vedlegg 1 til planprogrammet – Oversikt over overordnede planer og føringer (PDF, 255 kB)

Planavgrensning (PDF, 364 kB)
Saksfremstilling, sak PS93/2022 (PDF, 278 kB)
Vedlegg 1 til saksfremstillingen - Oppsummering av innkomne merknader med kommunedirektørens kommentarer, 31.08.22 (PDF, 732 kB)