Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
  • Siste

Rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023

Henrik Meyer Endret:09.05.2019 10:38
I Økonomiplan 2020 - 2023 legger vi grunnlaget for hvordan tjenestene våre skal se ut i fremtiden, og det er nå vi har muligheten til å påvirke denne utviklingen. Klikk her for å lese rådmannens forslag til økonomiplan!


Det er en veldig spennende oppgave som vil kreve mye av oss, men samtidig være inspirerende og kompetansebyggende for ansatte i organisasjonen. Med dyktige ansatte og god innbyggerinvolvering skal Halden kommune lykkes i det viktige omstillingsarbeidet vi alle står overfor.

Styrke handlingsrommet

For å sikre et framtidig handlingsrom foreslår rådmannen å sette av 40 millioner kroner på fond i året i planperioden. Denne avsetningen vil erstatte de senere års nedbetaling av det akkumulerte underskuddet. Fondsmidler er avgjørende for å utvikle både tjenester og samfunnet som blant annet egenkapital i investeringer.

Endring er den nye hverdagen

Grunnene til å omstille raskere er flere, og legger man til grunn signalene i regjeringens perspektivmelding som tegner et fremtidsbilde med vesentlig lavere statlige overføringer, samtidig som samfunnets forventninger til kommunen som samfunnsbygger og samfunnsutvikler fremdeles er store. I tillegg foregår det kommunesammenslåinger og større regioner som også vil kunne påvirke Halden i planperioden.

Omstilling, endring og en kontinuerlig forbedring er naturlige satsingsområder. Utviklingen har et høyere tempo og det blir viktig at vi til enhver tid sikrer oss at vi både kan tilby de riktige tjenestene og at vi evner å organisere oss i takt med utviklingen.

Motiverte og engasjerte medarbeider som vil, kan og tør -  er nøkkelpersoner for å sikre at vi hele tiden strekker oss litt lenger og forbedre oss litt dag for dag. Sammen med verdiene Åpenhet – Tillit, Respekt og Redelighet vil dette være en sterk ressurs for oss i tiden som kommer.

Bryte ned siloene

Tradisjonelt har kommunen er sektoriell inndeling, og det blir derfor viktig at vi evner å samarbeide godt om satsingsområder som berører flere kommunalavdelinger. Det pågår nå et storstilt lederutviklingsprogram som strekker seg fram til sommeren 2020. Her etableres det blant annet arenaer for delingskultur på tvers av sektorene.

I tillegg skal det i Halden kommune være en sterk organisasjonskultur, der det å arbeide mot felles mål skal være lagarbeid på alle nivå. Alle i hele kommunen skal oppfatte seg som ett team. Kulturen styrer atferd og den øker samholdet. Den er en rettesnor for hva som er verdifullt å drive med og den setter grenser for hva som passer seg å gjøre. Kulturen preger felles oppfatninger og tolkninger av begivenheter. Fordelene med en sterk kultur er mange; bl.a. felles mål og tilhørighetsfølelse gjør tett kontroll og styring av medarbeiderne mindre påtrengende, den åpner for større faglig frihet, enklere beslutninger og medarbeiderne motiveres og identifiserer seg sterkere med Halden kommunes felles mål.

Kommune 3.0 – Hva er det?

Når man snakker om fremtidens kommune er det vanskelig å komme utenom begrepet «Kommune 3.0». Kort fortalt innebærer det å gå bort fra servicesamfunnet og over på fellesskapssamfunnet. Brukeren er ikke en kunde, men en innbygger som skal bidra til fellesskapet. I kommune 3.0 er kommunen et lokalsamfunn der man møter innbyggerne som ressurssterke, aktive samfunnsborgere og politikernes oppgave er å lede lokalsamfunnet.

I disse dager innføres blant annet en ordning hvor frivillige sjåfører kan bruke Smart City-bilene på søndager for å ta med ensomme ut på tur. Dette er viktig for å motvirke utenforskap.
Det er viktig at kommunen blir en tilrettelegger i forhold til frivillig arbeid og sikre gode løsninger og strukturer som gjør det enkelt å bidra til samfunnet.

Behandling

Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 – 2023 legges frem 2. mai, og den politiske behandlingen starter i formannskapet 6. juni. Endelig behandling blir i kommunestyrets møte 20. juni. Formannskapets innstilling til økonomiplan for 2020 – 2023 blir lagt ut til offentlig ettersyn i perioden mellom behandlingene i formannskapet og kommunestyret.

Roar Vevelstad
rådmann

Opprettet: 02.05.2019 16:19

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar