Meddommer

Meddommer

Meddommere spiller en viktig rolle i vårt rettssystem. De har samme ansvar og myndighet som domstolens fagdommer i den enkelte sak. Fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn", er det ikke noe krav til meddommernes faglige bakgrunn. 

Det er kommunen som velger meddommere, så ta kontakt hvis du er interessert i å bli meddommer.

Vite mer?

Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til Norges domstoler:

Hvem kan velges?

 • Du må være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. 
 • Du må være norsk eller nordisk statsborger eller har vært innført i norsk folkeregister som bosatt i Norge de siste tre årene. 
 • Du må stå innført i folkeregistret som bosatt i kommunen på valgdagen.
 • Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. 
 • Videre stilles det krav til meddommerens lovlydighet. 

Hvem kan ikke velges?

Følgende yrkesgrupper kan ikke velges som meddommere:

 • Stortingsrepresentanter og vararepresentanter
 • Statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved statsministerens kontor 
 • Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn 
 • Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene 
 • Ansatte i påtalemyndigheten, politiet og kriminalomsorgen 
 • Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen.
 • Personer i styret for Domstoladministrasjonen
 • Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen 
 • Praktiserende advokater og advokatfullmektiger. 
 • Kommunens administrasjonssjef eller kommunerådets medlemmer i kommuner som er organisert i samsvar med kommuneloven kapittel 3, og kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

Hvordan bli meddommer?

Ønsker du å være meddommer i Halden må du ta kontakt med Halden kommune. Vi er takknemlig for alle som er villig til å påta seg et slikt viktig verv. Du kan kontakte oss om dette hele året. Vi må ha fullt navn, adresse og fødselsdato for å vurdere en slik henvendelse. 

Kontakt oss:

E-post: ​postmottak@halden.kommune.no

​Post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden 

Fritak

Er du allerede meddommer og ønsker fritak, må du også ta kontakt med oss på adressen over. Ved en eventuell søknad om fritak må du legge ved en begrunnelse for ditt ønske om fritak. Vær oppmerksom på følgende:

 • Jmf. § 74 i Lov om domstolene. ”En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere”.
 • Trenger du fritak av helsemessige årsaker, må en legeerklæring/attest legges ved din søknad. 
 • Avgjørelsen treffes av kommunen.

Kort fortalt

Her er en video fra Domstoladministrasjonen som enkelt forklarer hva det vil si å være meddommer: