Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp -Stubberudveien, Furuboveien og Oskleiva

Vann og avløp -Stubberudveien, Furuboveien og Oskleiva

Halden kommune sanerer eksisterende vann- og avløpsledninger. Dette prosjektet startet opp i mars 2021, og skal pågå frem til desember 2021.

Beskrivelse: 

Halden kommune sanerer eksisterende vann- og avløpsledninger. Berørte gater er Stubberudveien, Furuboveien og Oskleiva. Det ligger i dag fellessystem i boligområdet. Dette separeres og det legges ny spillvannsledning, vannledning og overvannsledning. Traseene er i hovedsak midt i veiareal.

Det blir etablert nytt fortau i Løkkeveien og Oskleiva. 

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør.  

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig.

Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene. 

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen. 

Kjøring og parkering 

Graving starter opp fra Oskleiva 45 og fortsetter oppover. 

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etter hvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Omkjøring vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg.  

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider og opprettelse av nytt fortau: 
 

 

FAKTA:

Oppdragsgiver: Halden Kommune

Entreprenør: Leif Grimsrud AS

 

Kostnadsramme: 12 millioner

Fremdrift: Mars 2021 – oppstart

Desember 2021 – planlagt ferdigstillelse

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: Ruben Marco Arroyo, Halden Kommune E-post: rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no Telefon: 991 25 131

Anleggsleder: Ole Fredrik Herrebrøden, Leif Grimsrud AS
E-post: olefredrik@leifgrimsrud.no
Telefon: 926 50 446

Prosjektleder: Vidar Gjendem, Leif Grimsrud AS
E-post: vidar.gjendem@leifgrimsrud.no  
Telefon: 948 02 230