Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Inneklima

Inneklima

​Dårlig inneklima forårsaker helseproblemer. Barn og unge er ofte mer mottakelig enn voksne for uheldige miljøfaktorer som kan lede til sykdom, særlig relatert til luftveiene. De faktorene i inneklimaet som først og fremst bidrar til helseplager og eventuelt helseskader er fukt, muggvekst, innendørs luftforurensning og radon.

Kommuneoverlegen fører blant annet tilsyn med inneklimaet i barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Les mer om inneklima på folkehelseinstituttets (FHI) temasider. Se også rapporten Anbefalte faglige normer for inneklima. 

Fukt i boliger

I FHIs rapport Anbefalte faglige normer for inneklima står det følgende om fukt og muggsopp: «Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer.

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs og i bygningskonstruksjonen skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen. Tidligere større fuktskader der materialer ikke er raskt uttørket, rengjort eller fjernet kan også utgjøre en helserisiko. Der slike forhold påvises skal de utbedres så raskt som mulig.»

De vanligste årsakene til fuktproblemer i bygninger er lekkasjer gjennom tak, vindu eller grunn, lekkasjer fra røranlegg, fuktproduksjon fra personer og aktiviteter i bygget (dusjing, tørking av klær osv.) kondens på kalde overflater, flom med mer.

Hjelp ved fukt i bolig

For å finne årsaken til fuktighet i boligen din, bør du kontakte en bygningskyndig person, f.eks. byggmester eller takstmann, eller en inneklimarådgiver. Leietakere kan finne nyttig informasjon på Leieboerforeningens nettsider. Huseiere kan funne informasjon hos Huseiernes landsforbund.