Om miljørettet helsevern

Om miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alle miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan påvirke helsen, både fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven kapittel 3 legger ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern til kommunene

I Halden er det kommuneoverlegen som har fått delegert dette ansvaret.

Ansvarsområde

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

 • rådgivning og behandling av klagesaker
 • uttalelser i plansaker
 • tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager og solarier
 • behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktige
 • ha oversikt over positive og negative miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen

Miljøfaktorer som kan påvirke helse og trivsel

 • inneklima
 • støy
 • luftforurensning
 • stråling (elektromagnetisk stråling, radon, solarier)
 • forurensning til vann og grunn
 • lukt
 • skadedyr
 • smittestoffer inkl. legionella
 • avfallshåndtering

Saksbehandlingen i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven.
Klager på vedtak sendes til miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Alle saksdokumenter til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlige, etter offentleglova, og vil havne på postlisten. 
Det vil si at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar på den.

Saksdokumenter og postlister kan du finne eller bestille i vår innsynsportal

Emilie Charlotte Libowitz
E-post