Støy

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge, og forstyrrelse av nattesøvn regnes blant de mer alvorlige virkningene.

Andre negative helsevirkninger av støy er knyttet til støy som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel og kommunikasjon.

Forskning viser at støy kan gi psykisk stress, og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. Omfanget av støyproblemer er størst i byer og tettbygde strøk. 

Klage på støy

I mange situasjoner vil det være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. 

Veistøy

Mange blir utsatt for høye støynivåer innendørs fra utendørs kilder. Støy fra veitrafikk er den desidert største kilden til slik støy. Ansvarlig myndighet for veien vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. I planlegging av nye veiprosjekter, skal støy tas hensyn til.

Spørsmål om riks- og fylkesveier stilles til Statens vegvesen, region Øst, tlf 22 07 30 00 eller firmapost-ost@vegvesen.no

Konserter og arrangementer

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel hos mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Ved svært høy lyd er det også risiko for hørselsskader.

Kommuneoverlegen vurderer støy i forbindelse med søknad om konsert- og kulturarrangementer.

Nabokonflikter

Ofte oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av naboens aktiviteter.

Nabotvister avgjøres av forliksrådet, og konfliktrådet kan mekle i nabokonflikter. Mange konflikter kan unngås ved at naboene snakker sammen og viser hensyn til hverandre. I tilfeller som har innvirkning på helsen, kan kommuneoverlegen behandle saken. Det kan f.eks. være ved etablering av støyende virksomhet i nærheten av boliger.