Bergheim dagsenter - demens

Bergheim dagsenter - demens

Dette er et tilbud for hjemmeboende personer med en demenssykdom.

Søk om plass på dagsenter

Kvalitetsstandard helsetjenester

Målgruppe

Hjemmeboende som har en diagnostisert demenssykdom.

Kriterier

De som får tilbud om dagplass, må kunne delta i en gruppe og ha behov for sosial kontakt. 
Det må foreligge en demensdiagnose, eller personen skal være under utredning.

Tildeling av dagplasser

Det er kommunens søknadsskjema som danner grunnlag for tildeling av dagplasser. Disse søknadsskjemaene skal sendes direkte til kommunens inntaksutvalg. Personalet ved dagsenteret reiser på hjemmebesøk før endelig vedtak blir fattet.

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er en sentral del av driften til dagsenteret. Kommunens ansatte vil jobbe ut fra målsettinger og kvalitetssikre den faglige driften av dagsenteret. Det er viktig å etablere et godt samarbeid med frivillige som kan assistere og gjennomføre enkelte aktiviteter i nært samarbeid med kommunens ansatte. Hver annen uke kommer et leseombud til dagsenteret.

Transport

Vi benytter oss av Halden Taxi som henter og bringer brukerne til dagsenteret mellom kl. 09.00 og 09.30. Retur fra dagsenteret på ettermiddagen er kl. 14.30.

Kommunens gebyrregulativ

Måltider

 • Frokost 09.30
 • Kaffe 12.00
 • Middag 13.45

Hovedmålsetting

 • Skape trygghet og trivsel for de som bruker dagsenteret.
 • Ivareta hver enkelt sine ressurser og gi opplevelser av mestring i hverdagen.
 • Bidra til et godt samarbeid med Bergheim bo- og aktivitetssenter.

Delmål

 • Ivareta ressurser, livsverdier, vaner og tradisjoner hos den demente.
 • Dagsenteret skal tilby et variert aktivitetstilbud.
 • Skape et miljø for deltagerne og deres pårørende som kan øke trivselen og livskvaliteten.
 • Dagsenteret skal jobbe for å styrke dagsenterbrukernes funksjonsnivå både psykisk, fysisk, intellektuelt og sosialt.
 • Dagsenteret skal bestrebe et godt samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og et godt tverrfaglig samarbeid til beste for de som bruker senteret.
 • Dagsenteret skal gi tilbud om et variert kosthold og legge til rette for sosial kontakt.
 • Gi pårørende avlastning og trygghet, som kan bidra til at den som har tilbudet kan bo lenger i eget hjem.
 • Bidra til et aktivt miljø på Bergheim bo- og aktivitetssenter så langt ressursene strekker til.
 • Bistå pårørende når den som er bruker av dagsenteret trenger annet tilbud.

Tiltak

Virkemidler som kan tas i bruk for å oppnå målsettingene:

Personens behov, interesser, ønsker og funksjonsevne skal kartlegges og 
legges til grunn når aktivitetstilbud startes, både i forhold til gruppeaktiviteter og individuelt.

 • Sosiale aktiviteter som gir atspredelse og samhørighet i en gruppe. Eksempler kan være bingo, høytlesing, turer, matservering m.m
 • Samfunnsaktiviteter som er fokusert på samfunnsinnsikt i dag og før. Turer, avisgrupper, tv, diskusjonsgrupper m.m.
 • Aktiviteter som fremmer tankevirksomheten kan være ulike spill, spørreleker, lesing, reminisens m.m.
 • Aktiviteter som gjenkaller minner bygger på erindring, matservering, kulturelle aktiviteter, håndarbeidsaktiviteter, daglig trim m.m.
 • Legge til rette for at dagliglivets oppgaver vedlikeholdes. Gi rom for at personen selv kan ta initiativ til basale funksjoner i for eksempel spisesituasjoner og egenpleie.

Her finner du oss

Besøksadresse: Grimsrødhøgda 109, 1791 Tistedal

Dagsenter demens
E-post
Telefon 47 69 58 43