Fradeling og opprettelse av ny eiendom

Fradeling og opprettelse av ny eiendom

Du kan søke om å opprette en ny grunneiendom der hvor det er behov for å få et eget matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer) for pantsetting og salg.

Innhold

Dette gjelder for eksempel til bolig, fritidsbolig, industri- eller landbruksbygg. Den nye eiendommen registreres i matrikkelen og tinglyses. Det er den eller de som eier grunneiendommen som kan søke om fradeling.

Vilkår

Før geodataavdelingen kan behandle søknaden etter matrikkelloven og avholde en formell oppmålingsforretning, må det foreligge et godkjent vedtak etter plan- og bygningsloven. Dette vedtaket blir fattet av planavdelingen i kommunen. Du søker bare en gang og det er det samme søknadskjema for begge behandlingene, men de har hvert sitt gebyr.

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei (byggesaksforskriften §5-2, plan- og bygningsloven §21-3).

Alternativt kan du benytte blankettene (under) fra direktoratet eller tilsvarende skjemaer som finnes på deres sider. 

Innen 14 dager etter varsling skal naboene sende sine merknader til deg. Dersom du mottar merknader skal disse vedlegges søknaden sammen med dine kommentarer til merknadene. 

Søknad

Følgende skjema og vedlegg sendes på e-post eller per post til postmottaket i kommunen: 

Erklæringer, samtykker og andre avtaler som skal sendes til tinglysing må leveres på papir med originale underskrifter. 

Søknaden med tilhørende dokumenter sendes per post til:

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden

Søknader som ikke krever originale underskrifter kan sendes på e-post til postmottak@halden.kommune.no.

Vedtak

Før geodataavdelingen kan opprette en ny eiendom, må det foreligge et godkjent vedtak om fradeling etter plan- og bygningsloven. Dette vedtaket blir fattet av planavdelingen i kommunen. 

Oppmålingsforretning

Etter at det foreligger et godkjent delingsvedtak, avholder kommunen en oppmålingsforretning på stedet. Berørte parter varsles om dette ca. 2 uker i forveien. 

Dersom grensene er tilfredsstillende merket og koordinatbestemt tidligere, er det ikke nødvendig å gjennomføre en oppmålingsforretning på stedet. Den vil da gjennomføres som en kontorforretning.

Forutsetningene for hvordan oppmåling gjennomføres står i matrikkeloven § 34

Registrering

Den nye eiendommen registreres i matrikkelen, tinglyses og registreres i grunnboken. 

Klage

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt vedtak om fradeling. Du har også klagerett på selve matrikkelføringen med klagefrist på tre uker fra du har mottatt nytt matrikkelbrev. De som avgjørelsen har betydning for, kan klage.

Dersom du vil klage, sender du en skriftlig klage til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Veiledning

Du kan få mer veiledning til fradeling av ny eiendom her (PDF, 115 kB).

Les mer om deling av eiendom på Kartverkets sider

 

Gebyr

Gebyr for tjenesten er fastsatt av Kommunestyret og er tilgjengelig her

Felles gebyrregulativ for reguleringsplaner, byggesak, fradeling, utslippssaker, opprettelse og oppmåling av eiendommer, seksjonering finner du i oversikten til Plan og miljø:

Gebyrforskrift med satser - Plan og miljø - Januar 2024 (PDF, 593 kB)

Geodatatjenester
Telefon 94 00 99 13

Stengt mellom klokken 11.00 og 12.00.