Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Søknad om avkjørsel

Søknad om avkjørsel

Dersom du skal anlegge ny avkjørsel eller utvide bruken av eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til dette.

Formålet med å regulere avkjørsler langs en vei er:

  • å sørge for at trafikksikkerheten er godt ivaretatt
  • at hver avkjørsel blir så sikker som mulig
  • å sikre at vedlikehold og drift av veinettet kan gjennomføres på en god måte

Hvordan en avkjørsel skal utformet er beskrevet i kapittel B.6 i kommunens veinorm (PDF, 902 kB)

 

På Statens vegvesen sine sider finner du både informasjon og søknadsskjema for søknad om å anlegge ny, endre eller utvide eksisterende avkjørsel. Søknadsskjemaet benyttes for søknad om avkjøringstillatelse både til kommunale, fylkeskommunale og statlig eide veier. Søknaden blir automatisk videresendt den instansen som skal behandle søknaden. 

Dersom området hvor avkjørselen skal etableres omfattes av en reguleringsplan skal søknad om avkjøringstillatelse behandles av bygningsmyndigheten (byggesaksavdelingen) i  kommunen. Du kan sjekke kommunens kart for å finne ut om området er regulert. Kommunens kartløsninger finner du her. Når du har logget inn i kartportalen du ønsker å benytte og funnet frem til den eiendommen eller område du vil sjekke, velger du kartlaget "reguleringsplaner".

Dersom området ligger i uregulert område, eller adkomster ikke er regulert i reguleringsplan er det veimyndigheten som behandler søknaden. Halden kommune stiller krav ved anleggelse eller utvidet bruk av en avkjørsel.

For at avkjørselstillatelse kan gis, må følgende krav være innfridd:

  1. Søknaden skal inneholde opplysninger om hvilke eiendommer avkjørselen skal gjelde for. Søknaden må også redegjøre for om det på noen av dem vil bli drevet ervervsvirksomhet av en slik art at det vil føre med seg stor biltrafikk eller regelmessig transport med lastebiler. Sammen med søknaden sendes også tegning/kart som viser avkjørselens beliggenhet samt markering av siktsoner. For krav til størrelse på siktsoner vises det til Statens vegvesen sin håndbok N100.
     
  2. Avkjørselen må ikke ligge høyere enn veikanten (kanten av den offentlige veien). På de første 2 m fra veikanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 6 cm (3%). På spesielt vanskelige steder kan det dispenseres, slik at lengden fra veikanten blir 1 m med jevnt fall på 3 cm (3%). Den private veien bør ikke ha større stigning/fall enn 12,5% (1:8). Avkjørselen må utformes på en slik måte at overvann, søle, grus etc. ikke blir ledet inn på den offentlige veien. Figuren viser minimumskrav til avkjørselen.

 Klikk for stort bilde 

3. Avkjørselen skal legges vinkelrett på den offentlige veien, og den må bygges slik at det blir god oversikt i krysset (kfr. siktsonene), samtidig som avkjørselen også skal føre til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige vei. Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige veis nærmeste kjørebanekant avrundes med en sirkel. Størrelsen på sirkelen bør vurderes ut fra bruken og de stedlige forhold, men radien må ikke være mindre enn 4 m. Se figur.

 

 

 

 

 

 

 

4.Der avkjørselen går over veigrøft, må det legges ned rør med minimum innvendig diameter 200 mm. Rørene legges på et godt komprimert fundament og på en slik måte at veigrøften ikke skades og grøftevannet får fritt avløp. Det er eierne/brukerne av avkjørselen som har ansvaret for stikkrennen og å holde denne åpen.

5.Dersom avkjørselen er adkomst til garasje, må det foran garasjen være oppstillingsplass for bilen. Dersom den offentlige veien har status som samle- eller hovedvei må det anlegges snuplass på egen eiendom, slik at rygging ut på offentlig vei unngås.

6. Avkjørsel til større butikk, bensinstasjon, kafé m.v. skal utformes som veikryss.

7. Dersom det ved avkjørselen, med tilhørende rør/stikkrenner, oppstår feil eller mangler som etter påtale ikke blir rettet, kan kommunen stenge avkjørselen eller la manglene rettes for eiernes/brukernes regning. Det samme gjelder for innretninger og vekster som er nevnt i pkt. 1, samt dersom avkjørselen blir bygd eller nyttet i strid med den tillatelse som er gitt.

8. Er tillatelse til avkjørsel gitt på det vilkår at eier/bruker er forpliktet til å foreta de endringer av avkjørselen som Halden kommune bestemmer, eller om nødvendig å flytte avkjørselen, plikter eieren/brukeren å gjøre dette uten utgift for kommunen.