Gebyr for byggesaksbehandling

Gebyr for byggesaksbehandling

Har du planer om å søke om et byggetiltak? For slike tjenester må du betale gebyr.

Gebyrer for byggesaksbehandling finner du i Betalingsregulativ for Plan og miljø. (PDF, 548 kB)

Saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret.

Frivillige organisasjoner kan søke om fritak fra byggesaksgebyr

Frivillige lag og foreninger som søker om tiltak som skal bedre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder, kulturminner og kulturmiljøer kan søke om å få ettergitt byggesaksgebyr som er betalt for byggesaksbehandlingen. 

Følgende kriterier gjelder for å kunne ettergi byggesaksgebyret/bli tildelt tilskudd:

  • Tilskuddsordningen gjelder byggetiltak som fører til bedre tilgang til natur- og friluftsområder og kulturminner/kulturmiljøer for allmennheten. Dette inkludert tiltak som innebærer tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne til slike områder. Ordningen omfatter ikke idrettsanlegg.
  • Tilskuddsordninger gjelder ideelle og frivillige organisasjoner som turistforeningen, tur- og idrettslag, naturvernorganisasjoner og historielag, samt Fortidsminneforeningen og lignende organisasjoner som representerer ulike allmenne interesser.

Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak dersom det allerede er mottatt tilskudd fra andre som helt eller delvis dekker byggesaksgebyret.