Klage på vedtak - byggesak

Klage på vedtak - byggesak

Har du mottatt eller blitt kjent med et vedtak fra kommunen som du ønsker å klage på? Her finner du nærmere informasjon om klageadgang og hva som gjelder om du vil klage.

Hvem kan klage på et vedtak?

Det er forvaltningsloven kapittel 6 som gir regler om klagerett.

Enkeltvedtak kan påklages av en part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. Som part i saken regnes den som vedtaket retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder. 

Når det gjelder rettslig klageinteresse, må man ha en viss tilknytning til saken. Om du er usikker på om du har rettslig klageinteresse, kan du kontakte kommunen for å få nærmere informasjon.

Klage på vedtak

Klagefrist

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom vedtaket blir påklaget etter denne fristen, kan vi se bort fra klagen.

Begrunnelse for klagen

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen kan veilede. Klagen må undertegnes i tillegg til at det må oppgis navn og adresse på den som klager. Klagen sendes til Halden kommune.

Klageinstans

Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Viken. Før klagen sendes dit, skal kommunen vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Innsyn i saksdokumenter

Med visse begrensninger har du rett til å se igjennom dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dersom du ønsker dette, kan du benytte deg av kommunens innsynsløsning, eller ta direkte kontakt med kommunen.

Utsatt iverksetting

Når det gjelder byggetiltak, kan tiltakshaver/ansvarlig søker velge å gjennomføre tiltaket umiddelbart etter at det er gitt tillatelse selv om vedtaket påklages. 

Det er imidlertid anledning til å søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute, eller til klagen er avgjort. Dette vil si å søke om oppsettende virkning. 

Bygningsmyndighetens avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men spørsmålet om oppsettende virkning kan bringes direkte inn for Fylkesmannen til ny vurdering.

Dekning av sakskostnader

Når et vedtak som følge av en klage blir endret til gunst for en part, kan den andre parten kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få vedtaket endret. 

Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret. Kravet må settes frem for Halden kommune senest 3 uker etter at det nye vedtaket er mottatt.

Det er også anledning til å søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Det gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Ta direkte kontakt med en advokat som kan gi nærmere opplysninger om dette.