Melde fra om mulig ulovlig byggetiltak

Melde fra om mulig ulovlig byggetiltak

Hvis du vil melde fra om forhold du tror er ulovlig, gjør du følgende:

  • Snakk med naboen din først. Unngå misforståelser og spør hva naboen skal gjøre.
  • Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
  • Sjekk om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket.

Her kan du gå inn på kommunens postliste
Søk opp den adressen det gjelder og se om det ligger en byggesøknaden.
Dersom det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at tiltaket er i strid med plan- og bygningslovgivningen, kan du melde fra om ulovligheten:   

Meldeskjema

Kriterier og vilkår

Kommunen er gitt oppgaven med å sørge for at bestemmelsene i plan- og bygningsloven overholdes. Plikten gjelder alle former for ulovligheter, men oppfølgingen kan unnlates når det dreier seg om overtredelser av mindre betydning. For at bygningsmyndighetene skal følge opp ulovligheten, må tiltaket altså falle inn under plan- og bygningslovens bestemmelser.

Tiltak som er beskrevet i veiledning "Informasjon om tiltak som er unntatt byggesaksbehandling" kommer ikke inn under plan- og bygningsloven, og vil derfor heller ikke bli fulgt opp av bygningsmyndighetene.

Prosessen videre

Når du har fylt ut skjemaet "Opplysninger om mulig ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven", og skjemaet er registrert hos oss, vil saken bli fordelt til en saksbehandler for videre oppfølging.

Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.

I Halden kommune har vi særlig valgt å prioritere saker som kan medføre fare for liv og helse, ikke-godkjente boenheter, tiltak som hindrer allmennheten i å ferdes i utmark og tiltak i strandsonen/100-metersbeltet. Utover dette behandles sakene i utgangspunktet etter når de blir mottatt.

Du vil få beskjed når saksbehandlingen starter. Dersom du oppgir navn og adresse, vil saksbehandler kunne kontakte deg hvis det er behov for ytterligere opplysninger eller avklaringer. Dette gjelder ikke om du har meldt saken anonymt.

Har du spørsmål?

Kontakt byggesaksavdelingens servicetelefon på 47 47 61 21 

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 

Bygningsmyndigheten har plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.​ Dette innebærer blant annet å påse at tiltak gjennomføres slik det er gitt tillatelse til, og at det er i samsvar med bestemmelser i loven og tilhørende forskrifter. Dersom det registreres overtredelse av lovverket, har kommunen plikt til å forfølge ulovligheter.

Tilsyn

Bestemmelsene om tilsyn er gitt i plan- og bygningslovens (pbl) kapittel 25. Tilsynsplikten innebærer blant annet at kommunen skal føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser i loven og tilhørende forskrifter. Kommunen skal også føre tilsyn med at ansvarlige foretak er kvalifiserte. Videre skal kommunen føre tilsyn når det er gitt pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold.

Ulovlighetsoppfølging

Når kommunen får melding om eller oppdager brudd på bestemmelsene i plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrifter, skal disse forfølges som ulovligheter. Likeledes skal brudd på vilkår i byggetillatelser følges opp. Bestemmelsene om ulovlighetsoppfølging er gitt i plan- og bygningslovens kapittel 32. Dersom overtredelsen er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.

Byggesak servicetelefon
Mobil 47 47 61 21

Telefontid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag 09.00 til 11.00 og 12.00 til 14.30.