Nabovarsel

Nabovarsel

Før du søker om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboene.

Hva skal nabovarselet inneholde?

  • Du må beskrive hva du skal gjøre og hvordan det vil påvirke naboenes interesser.
  • Du må legge ved situasjonskart hvor du har tegnet inn alt som skal bygges. I noen tilfeller må du også ha fasadetegninger og snitt-tegninger.
  • Du må opplyse om eventuell dispensasjon fra regelverket.

Hvem må du varsle?

Du må varsle naboer og gjenboere, det vil si eiere eller festere av:

  • eiendommer som har felles grense med din eiendom.
  • eiendommer som grenser til eiendommen din i ett punkt.
  • eiendommer som ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Naboer som åpenbart ikke blir berørt av tiltaket bør ikke varsles. Er du usikker bør du varsle.

Lag naboliste og send nabovarsel

Naboer og gjenboere skal få nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Hvis naboene bekrefter at de ikke har merknader, kan du sende søknaden til kommunen uten å vente 14 dager.

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier/fester av eiendom på motsatt side av vei.

Digitalt nabovarsel

Vi tilbyr ikke digital nabovarsling, men du kan kjøpe tjenesten via flere leverandører.
Digital nabovarsling gir deg enkel oversikt over hvilke naboer som skal varsles. Naboene får varselet i sin digitale postkasse. De som har reservert seg mot å motta digital post får nabovarselet i posten. 

Byggesaksblanketter