Radonmåling

Radonmåling

Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs er radonkonsentrasjonen lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

Radon i inneluft

For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Det er egne krav til radonnivået i utleieboliger, barnehager og skoler.

Måling av radon

Måling av radon gjøres over 2-3 måneder i vinterhalvåret med to måleenheter. 

Du kan bestille måleutstyr fra Radonor her:

Bestill måleutstyr

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og helst under 100 Bq/m3. Radonnivået bør alltid være lavere enn 200 Bq/m³.

Dersom radonnivået er over 100 Bq/m³ i ett eller flere oppholdsrom, anbefales det at du gjør noe for å få ned nivået.

I skoler og barnehager bør radonnivået måles hvert femte år, og alltid etter ombygginger eller ved endringer som kan påvirke radonnivået.

Det er laget prosedyrer for  radonmåling i skoler og barnehager.

Radon i vann

kilde ill. Statens strålevern/miljøstatus.no

 Radongass dannes naturlig i berggrunnen og både jordluft og grunnvann inneholder radon.
I overflatevann er radonnivået lavt, men benytter du brønnvann bør du lese videre.
Det er i vann fra private borebrønner i fast fjell at man har funnet de høyeste radonkonsentrasjonene.
Radon i vann

Tiltak mot høye radonverdier i bolig

Det finnes flere muligheter med både enkle og mer omfattende tiltak for å redusere radonforekomst i en bolig. Det er viktig å benytte profesjonell hjelp for å finne effektive tiltak for din bolig.

 Les mer om tiltak mot radon

Radon i utleieboliger

Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å dokumentere overfor leietaker at radonnivåene er under grenseverdien gitt i strålevernforskriften. 
Radon i utleieboliger

 Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å utbedre dette. Radonreduserende tiltak må følges opp med nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Lovkrav

For nybygg har det fra 1. juli 2010 vært krav til forebyggende radontiltak
Radon i nybygg

Det stilles krav til radonnivået i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³. Radonnivået skal ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³. For private boliger (ikke utleie) er dette anbefalinger og ikke lovkrav. 

Informasjon om radon på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Aktsomhetskart

Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon. Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold.

Kartet kan ikke forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Det er det bare en måling som kan bestemme. 
Aktsomhetskart for radon

Tilskuddsordninger?

Det finnes ingen økonomiske tilskuddsordninger til radontiltak. Alle utgifter må dekkes av huseier selv.

Se youtube-video

Hvordan måle radon hjemme (utarbeidet av Fredrikstad kommune)