Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker representerer en stadig økende kilde til forurensning av grunn og vassdrag, og kan være til skade både for helse og miljø.

Eieren av oljetanken er ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal den tømmes for olje og graves opp. 

Meld fra om nedgravd tank

Finn svar på dine spørsmål:

 

Forbud mot fyring med mineralolje

Klikk for stort bildeFra 1. januar 2020 ble det forbud mot å varme opp boliger og andre bygninger med mineralolje. Oljefyrer vil dermed i de fleste tilfeller bli overflødig, og oljetanker vil bli stående ubrukt med mindre man går over til bioolje. Oljetanker som tas ut av bruk må tømmes, rengjøres og saneres (selv om den er ganske ny eller laget av glassfiber). 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Tankeier har ansvaret

Eier av en nedgravd oljetank har et selvstendig ansvar for at tanken er i forsvarlig stand og opereres slik at forurensning unngås. Dette følger av forurensningsloven § 7 om plikten til å unngå forurensning. Når tanken kontrolleres, skal dokumentasjon på tankens tilstand sendes til kommunen. Dokumentasjon sendes til postmottak@halden.kommune.no

 

Ofte stilte spørsmål

Hva er mineralolje? 

Lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur. Altså blant annet fyringsolje og parafin.

Jeg skal slutte å fyre med mineralolje, hva gjør jeg med den nedgravde tanken?

Oljetanker som tas ut av bruk må tømmes, rengjøres og saneres (selv om den er ganske ny eller laget av glassfiber). Dette er for å unngå forurensning, ref. forurensningsloven § 7.

Hvorfor må jeg fjerne den nedgravde oljetanken når jeg ikke lenger skal bruke den?

Nedgravde oljetanker utgjør en stor forurensningsfare. Ståltanker ruster, mens glassfibertanker blir sprø. Glassfibertanker har dessuten stålrør som kan ruste i stykker. Selv om du ikke lenger bruker tanken, og har brent den «tom» kan det likevel være igjen oljerester på bunnen av tanken. Lekkasje kan oppstå både mens tanken fortsatt er i bruk og etter at du har sluttet å bruke den. I begge tilfeller er det du som eier av tanken som er økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader som oppstår både på din egen og andres eiendom. Tanker som kollapser og etterlater seg et søkk i bakken, vil kunne skade nærliggende bygninger.

Det er kun ved å tømme tanken helt, rense den, for så å grave den opp, at du kan være helt sikker på at tanken ikke har forårsaket forurensning. Ved oppgraving av tanken, vil det lett kunne oppdages om det har forekommet, eller forekommer, lekkasjer fra tanken. Fjerning av tanken er en sikker løsning for å unngå fremtidig forurensning av grunnen. Den oppgravde tanken kan du levere til gjenvinning. Du må også melde fra til kommunen om at tanken er tatt ut av bruk og at den er sanert i henhold til regelverket.

Kan kommunen gi straff/sanksjoner til de som ikke gjør noe med tanken eller fortsetter å fyre med olje?

Ja, men kommunen må varsle dette på forhånd. Det vil bli gitt pålegg om å fjerne tanker, og dersom du ikke fjerner tanken innen fristen vil du få tvangsmulkt.

Kan jeg la den nedgravde oljetanken ligge i bakken etter sanering?

Dersom fjerning av din nedgravde tank vil være svært teknisk vanskelig, eller hvis det vil bli uforholdsmessig dyrt for deg å fjerne tanken, kan du la tanken bli liggende. Tanken må da tømmes, rengjøres og fylles med stabile masser som sand, grus, pukk eller lignende (Ikke væske, da den vil kunne lekke ut). Restolje, bunnslam og vaskevann skal leveres til godkjent mottak. Det vil også stilles krav om at alt slikt arbeid utføres av profesjonelt foretak som har erfaring med slike arbeidsoppgaver.

Fjerning av tank er den sikreste måten å finne ut om det har skjedd en lekkasje – derfor anbefaler vi en slik løsning så fremt det er mulig.

Merk at en tank fylt med masse kan være vanskelig å håndtere/fjerne ved fremtidige gravearbeid på eiendommen din. Det er du som eier av tanken som er ansvarlig for eventuelle fremtidige konsekvenser av å la tanken bli liggende i bakken.

Kan jeg fyre med bio-brensel?

Ja, men da må kommunen få melding om dette fra firmaet som gjennomfører konvertering av anlegget ditt. Det er ikke alle gamle oljetanker som passer seg for lagring av bioolje, så ta kontakt med et kvalifisert firma for mer informasjon. 

Tanken er klargjort for bioolje, men ikke i bruk. Kan den ligge tom?

Nei, tanker som ikke er i bruk skal saneres.

Kan jeg beholde oljefyren som beredskap for oppvarming ved f.eks. strømbrudd?

Noen bygninger kan beholde tanken for å ha den i beredskap, men det må søkes om til NVE. Unntaket er mest relevant for fyringsanlegg i større bygg med behov for høy grad av sikkerhet for tilstrekkelig oppvarming, som for eksempel sykehusbygg med døgnkontinuerlig drift.

Jeg har en kjellertank, må jeg gjøre noe med denne?

Du er ikke nødt til å gjøre noe med kjellertanken, men det er ikke lov å fyre med mineraloljen du eventuelt har i tanken etter 01.01.2020. Vi anbefaler at du tømmer og renser tanken, så du unngår lekkasje i kjelleren når tanken før eller senere punkterer.

Jeg har et parafinfat på stativ, må jeg gjøre noe med det?

Du er ikke nødt til å gjøre noe med slike fat/tønner, men det er ikke lov å fyre med mineraloljen du eventuelt har i de etter 01.01.2020. Vi anbefaler allikevel å fjerne de for å unngå forurensning senere.

Det er en oljetank på min eiendom, men jeg vet ikke noe om den. Hvordan kan jeg få flere opplysninger om min tank?

Hvis du har overtatt en eiendom med en nedgravd oljetank som du ikke har noen opplysninger om, har du fortsatt ansvar for tanken. Kommunen har et oljetankregister der det kan være registrert opplysninger om din tank, men registeret er ikke komplett. Ta kontakt med oss for å sjekke om tanken er registrert.

 Profesjonelle tanksaneringsfirmaer har som regel utstyr til å lokalisere tanker. Dersom du har en oljefyr i huset, men ikke vet hvor tanken ligger, er det lurt å ta kontakt med et slikt firma.

Kan jeg tømme og grave opp tanken selv?

Til å tømme tanken din må du engasjere et firma med godkjenning til å håndtere farlige stoffer. Den er ikke tom selv om ovnen/pumpa ikke klarer å suge mer olje ut, eller at tanken er «brent tom». Det er alltid olje og slagg igjen i bunnen av tanken. Dette er farlig avfall.

Hvor kan jeg levere tanken etter den er gravd opp?

Når tanken er tømt, rengjort og gravd opp skal tanken leveres til godkjent avfallsmottak, f.eks. Rokke.

Kan jeg få støtte til å fjerne oljetanken?

Kommunen har ingen egen ordning, men Enova gav tilskudd fram til 31.12.2019 dersom man samtidig installerer et fossilfritt anlegg for oppvarming. 

Enova

Hva må jeg gjøre ved lekkasje fra oljetank?

  • Ring 110 ved akutt forurensning. Det skal meldes fra umiddelbart etter at hendelsen er oppdaget. Meldingen gis per telefon, med presisering av type utslipp, sted, tid og eventuelt iverksatte tiltak.
  • Kontakt forsikringsselskapet ditt og finn ut om de dekker skaden.
  • Kontakt skadeopprettingsselskap som rydder opp etter lekkasje (forsikringsselskap kan ofte hjelpe).
  • Meld fra til Halden kommune når tanken er fjernet.

Kontakt

Martine Ringdal, e-post martine.ringdal@halden.kommune.no, tlf. 990 87 066