Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Konsesjon

Konsesjon

Det er to aktuelle konsesjonsordninger for landbruket. Den ene regulerer erverv av bl.a. landbrukseiendommer. Den andre regulerer ulike forhold ved ervervsmessig dyrehold.

Fra 1.januar 2004 har kommunene avgjørelsesmyndighet i saker angående konsesjon.

Erverv av fast eiendom

Det er nødvendig med konsesjon for erverv av fast eiendom. Erverv er et fellesord for forskjellige måter å få en eiendom på, som arv, kjøp, gave osv. Formålet med konsesjon er å oppnå et effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.

Et vanlig tilfelle der man må søke konsesjon er når eiendommen er bebygd og er større enn 100 dekar totalt eller har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Ved søknad om konsesjon benyttes skjema som finnes i fane til høyre. Konsesjonssøknader behandles av landbrukskontoret i kommunen. Det blir påkrevd gebyr pålagt av staten.

Se konsesjonsloven for mer informasjon om konsesjon ved erverv av fast eiendom. 

Konsesjonsfrihet 

Det er ikke alle som trenger å søke om konsesjon. Konsesjonsloven inneholder mange unntak. Et typisk tilfelle der den nye eieren ikke trenger søke konsesjon er når han eller hun er i nær familie med tidligere eier. Se linkene under for hva som regnes som nær familie:

Hvem kan du overdra konsesjonsfritt fra?

Hvem kan du erverve konsesjonsfritt fra?

Skjema

Skjemaene for søknad om konsesjon og egenerklæring om konsesjonsfrihet ligger tilgjengelig på siden til Landbruksdirektoratet

Regelverk

Konsesjonsloven

Forskrift om konsesjonsfrihet

Forskrift om saksbehandling

Rundskriv- priser på landbrukseiendom ved konsesjon

Konsesjon og boplikt  fra regjeringen.no