Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom.

Jordloven
Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med tillatelse fra landbruksmyndighetene i kommunen. Vedtak om deling av landbrukseiendom med hjemmel i Jordloven kan påklages til Fylkesmannen.

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Det skal en god del til for å kunne gi samtykke til omdisponering etter jordloven. Hovedårsaken til dette er et ønske om å bevare mest mulig jordbruksareal med tanke på fremtidig matproduksjon.

Rundskriv

Harald Nøding Østvik
Enhetsleder
E-post
Telefon 951 43 054
Mobil 951 43 054