Omdisponering og deling

Omdisponering og deling

Jordloven har regler om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseiendom.

Jordloven


Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med tillatelse fra landbruksmyndighetene i kommunen. Vedtak om deling av landbrukseiendom med hjemmel i Jordloven kan påklages til Fylkesmannen.

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Det skal en god del til for å kunne gi samtykke til omdisponering etter jordloven. Hovedårsaken til dette er et ønske om å bevare mest mulig jordbruksareal med tanke på fremtidig matproduksjon.

Rundskriv

Kontakt

Harald Nøding Østvik
Enhetsleder
E-post
Telefon 951 43 054
Mobil 951 43 054