Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd

Du kan søke om produksjonstilskudd.
I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon
  • husdyrhold

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Kriterier

Landbruksforetaket driver vanlig jordbruksproduksjon, er registrert i Enhetsregisteret, er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak. 

Foretak som bare søker tilskudd til birøkt, er unntatt fra kravet om å drive vanlig jordbruksproduksjon. Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold.

Søknadsskjema

Landbruksdirektoratet har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.

Les mer på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Søknadsfrist

  • 15. mars og/eller 15. oktober, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.
  • 10. januar – etterregistrering av enkelte opplysninger.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Tilskuddsbrevet blir automatisk sendt til Altinn.