Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

SMIL-midler

SMIL-midler

SMIL er spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. SMIL omfatter tilskudd til miljøinnsats utover det som blir forventet av vanlig jordbruksdrift.

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.  

Kriterier

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen. Tiltakene må ikke komme i konflikt med viktige naturverdier og kulturminner. Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk og legges ved søknaden. Gjødselplan og plantevernjournal må også dokumenteres.

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmann.

Søknadsskjema SMIL-midler

 

Søknadsfrist er 1.mars og 1.september.

Søknadsbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.