Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Foryngelse og skogskjøtsel

Foryngelse og skogskjøtsel

En vellykket etablering av ny skog er avgjørende for fremtidig produksjon og økonomi. 

  • God skogskjøtsel legger grunnlaget for en langsikgtig og bærekraftig ressursforvaltning. Det har stor betydning at foryngelsesinnsatsen tilpasses forholdene på stedet og at tiltak settes inn til rett tid.​
  • Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte fremtidas utfordringer, samtidig som skogens flersidige funksjoner og skogens miljøverdier ivaretas.
  • Skogeier er gjennom skogbruksloven pålagt at foryngelse og hogst er tilfredsstillende og del av et langsiktig og bærekraftig skogbruk.

Håndheving av foryngelsesplikten

Kommunen som skogbruksmyndighet har ansvar for å håndheve foryngelsesplikten. Målet med oppfølgingen er å avdekke om planting er gjennomført der hogstform og feltets beskaffenhet tilsier at planting bør velges som foryngelsesmetode, og at felt som er anlagt for naturlig foryngelse er tilfredsstillende tilrettelagt for dette.