Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Det gis statstilskudd for ulike tiltak i skogbruket

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Formålet med dette tilskuddet er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner skal ivaretas og videreutvikles.

Dette tilskuddet kan gis til:

  • skogkultur
  • miljøtiltak
  • veier
  • tynning
  • drift i vanskelig terreng
  • tiltak som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen

Andre tilskuddsordninger