Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

Det gis statstilskudd for ulike tiltak i skogbruket

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).

Formålet med dette tilskuddet er å stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner skal ivaretas og videreutvikles.

Dette tilskuddet kan gis til:

  • skogkultur
  • miljøtiltak
  • veier
  • tynning
  • drift i vanskelig terreng
  • tiltak som har som mål å øke aktiviteten og ressursutnyttelsen i og fra skogen

Andre tilskuddsordninger