Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Uttak av skogvirke til bioenergi

Uttak av skogvirke til bioenergi

Ordningen med skogvirke til bioenergi har som hovedformål å bidra til økt fornybar energiproduksjon. Flisordningen bidrar positivt på flere måter, med økt tilvekst og kvalitet på skogen i fremtiden, og som tiltak mot gjengroing.

Energiflistilskuddet er også et bidrag til å nå regjeringens bioenergistrategi om en økt utbygging av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Ordningen skal stimulere til uttak av skogsråstoff som tradisjonelt er lite utnyttet i Norge.

Tilskuddsordningen dekker skogsvirke/skogflisråstoff for energiproduksjon som tas ut fra:

  • Kulturlandskapspleie
  • Lauvskoghogster
  • Grot (hogstavfall)
  • Veikantrydding
  • Ungskogpleie
  • Førstegangstynning

Tilskuddsordningen dekker ikke uttak av skogsvirke til produksjon av ved. Rydding langs offentlig vei og jernbane, samt rydding av kraftlinjer dekkes av andre offentlige budsjetter og omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. Ordningen gjelder heller ikke for områder som er regulert til industri-, bolig- og hyttefelt.

Hogst av skjøttet ungskog i hogstklasse II/III ansees ikke som tilskuddsberettiget kulturlandskapspleie. Ordningen gjelder for arealer som er gjengrodd på grunn av manglende skjøtsel eller opphørte driftsformer.

Hvem kan søke?

Ordningen skal bidra til å stimulere sysselsettingen i skognæringen. Følgende målgrupper kan søke om tilskudd:

  • Skogeiere
  • Eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog
  • Prosjekt der flere skogeiere samarbeider, kan søke om tilskudd etter nærmere avtale med kommunen

Krav til dokumentasjon

Søkeren skal dokumentere driftskostnad og flissalg. Det må dermed foreligge en leveransekontrakt til energiformål for det utdrevne virket, med mindre skogeieren kan dokumentere at virket skal brukes til egen energiproduksjon.

Stedsangivelsen i søknadsskjema fylles ut slik at man enkelt kan finne tilbake til tiltaket i etterkant. Hensiktsmessige angivelser kan være bestandsnummer i skogbruksplanen eller kartreferanser, samt avmerking på vedlagt kart.

Søknaden om tilskudd

Følgende skjema skal benyttes ved søknad om tilskudd:

Søknad om tilskudd til produksjon av skogflisråstoff (PDF, 580 kB)

Søknaden sendes Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden