Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Ulveholtet

Ulveholtet

Kommuneskogen Ulveholtet i Halden er den største av kommunens skogeiendommer.

Klikk for stort bilde

​Slik finner du Ulveholtet

Kjørebeskrivelse til parkeringsplass på Ulveholtet samt kart (PDF, 4 MB)

Ulveholtet-kart (PDF, 6 MB)

Området er nesten 3000 dekar stort og ligger øst for Bunessjøen i nordøstre ende av kommunen. I dette området har Halden kommune flere hytter som er tilgjengelig både for skoler og innbygger i Halden. 

Fakta om skogen

Skogen er lang og smal og strekker seg inn mot grensen til Aremark i øst og mot grensen til Rakkestad i nord. Sørøst for eiendommen ligger Vestfjella naturreservat.

Berggrunnen domineres av gneis og er preget av sparsomme løsmasseavsetninger. Skogen i Ulveholtet består av karrig furuskog med innslag av gran i dråger med noe mer løsmasser. Området er småkupert med flere mindre myrer og vann. Store deler av furuskogen er gammel skog. Skogen drives i dag av kommunen ved skogbrukssjefen.

I skogen finner vi de fleste av våre vanlige viltarter, som elg, rådyr, hare, rev, storfugl og orrfugl. I tillegg finner vi de fleste fugle- og dyrearter som er vanlige i våre skogtrakter. Skogen har et produktivt areal på omkring 2000 dekar. Produksjonsevnen er omkring 450 kubikkmeter tømmer i året.

Det drives i dag et normalt bærekraftig skogbruk i de mest veinære skogområdene. De indre delene av skogen er administrativt vernet. Området er preget av mange mindre myrer og tjern. Et par bekker renner også gjennom området, hvorav Ånesbekken ligger nærmest bilveien.

De vanligste vegetasjonstypene i området er Bærlyngskog, hvor furu er hovedtreslaget, men med innslag av gran. I tillegg finner vi mye lyng. På bakken dominerer moser over lav. Skogtypen er preget av få arter og skogproduksjonen er opptil middels. 

På skrinne og litt fuktige områder finner vi Røsslyng- Blokkebærskog. Her dominerer furu som treslag. Skogtypen er ellers preget av en tykk råhumusmatte, ofte på grunnlendt mark. På bakken finner vi mye lyng og mose og skogproduksjonen på denne marktypen er lav. På de tørreste og hardeste ryggene finner vi Lavskog. Som navnet antyder dominerer lav på bakken. Dette er tørr og skrinn mark med liten artsrikdom. Skogproduksjonen er lav og furu er også hovedtreslaget i denne skogtypen.

På de mest næringsrike områdene i Ulveholtet finner vi blåbærskogen. Her er hovedtreslaget Gran. Marktypen er middels rik, men kan variere mye. Også denne skogtypen er artsfattig. Blåbærlyng og moser dekker skogbunnen. Skogproduksjonen i denne skogtypen kan variere en del, men er oftest middels god.


Klikk for stort bildeKommuneblomsten

Av spesielle planter finner vi i Ulveholtet en fin forekomst av Klokkesøte som er Haldens kommuneblomst. Klokkesøte trives på myrlendte steder, blomstrer først i august/september og har vakre klokkeformede blomster med himmelblå farge.

Undervisningsopplegg

Det finnes et pedagogisk opplegg for de som ønsker å lære med skogen. 

Undervisningsopplegg