Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Glomma sør for Øyern

Glomma sør for Øyern

Vannområdet Glomma sør for Øyern består av Halden kommune i tillegg til Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad, Askim, Skiptvet, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. 

 Vannområdet organiserer vannforvaltningsarbeidet i områder som drenerer til Glomma fra Øyeren i nord til Oslofjorden i sør.

Faggrupper

I arbeidet med å sikre god vannforekomst er det blant annet nedsatt faggrupper som har ansvaret for følgende spesialoppgaver:

Vannkvalitet/Økologi

Bidra til og kvalitetssikre arbeidet med fullkarakterisering/klassifisering av vannforekomstene

  • Foreslå vannkvalitetsmål for hver vannforekomst
  • Utarbeide overvåkingsprogram for vannforekomstene i vannområdet
  • Bidra til å sikre god økologisk status i vannforekomstene

Landbruk

Bidra til miljøvennlig og bærekraftig landbruk (jord og skogbruk) i hele nedslagsfeltet, med redusert jorderosjon og næringsstofflekkasje og reduserte utslipp av miljøgifter/smittestoffer til vassdraget.

Ivareta landbrukets kulturlandskap og naturmangfold

Avløp/slam

Bidra til miljøvennlig og bærekraftig avløpsløsninger fra spredt bebyggelse, byer og tettsteder og bedrifter i hele nedslagsfeltet.

Bidra til miljøvennlig og bærekraftig bruk av avløpsslam

Vassdragsbruk

  • Bidra til en bærekraftig håndtering av flom og vannreguleringer
  • Ivareta allemannsrettigheter og rekreasjonsverdier
  • Bidra til en bærekraftig ressursbruk og næringsutvikling i hele vannområdet

For mer informasjon se vannområdets hjemmeside