Viltforvaltning

Viltforvaltning

Viltforvaltningen omfatter alle viltlevende landpattedyr, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Kommunen har ansvar for viltforvaltningen etter NaturmangfoldlovenViltloven og Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.v og underliggende forskrifter.

Viltnemnda og viltforvaltningen i kommunen er lagt under Avdeling for miljø og landbruk (Landbrukskontoret).

Viltnemnda i Halden består av:

Leder: Bjørnar Nyborg AP, bjornar.nyborg@gmail.com, tlf 476 15 020
Nestleder: Heidi Nygaard Wang MDG, heiwan.hnw@gmail.com, tlf 481 66 521

Medlemmer: 

Vara: 

Viltnemndas hovedoppgaver er;

  • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen
  • Høringsinnstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning
  • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt)
  • Fellingstillatelser hjortevilt og bever
  • Organisering og godkjenning av vald knyttet til jakt​

Fallvilt og skadet vilt

Det er kommunens plikt å sørge for ettersøk av skadet vilt samt håndtering av fallvilt av elg, rådyr og hjort. 

  • Ved viltulykke ring umiddelbart politiets servicetelefon 02800 eller kommunens vakttelefon 969 43 044. Husk å merke stedet der viltet ble påkjørt eller vent på kommunens ettersøksjeger. 
  • Ved observasjon av skadet eller sykt vilt ring kommunens vakttelefon 969 43 044

Bruk av kunstig lys under ettersøk av påskutt hjortevilt

Ved ettersøk av påskutt hjortevilt kan jegeren nå bruke kunstig lys. Jegeren skal først varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instans umiddelbart etter avsluttet søk.  Kommunen kan varsles med sms til telefonnummer 476 15 020 (Bjørnar Nyborg).

Kontakt

Spørsmål om jakt og viltforvaltning kan stilles til:

Bjørnar Strøm-Hågensen
rådgiver Miljø og landbruk

tlf 477 92 340
E-post: bjornar.strom.hagensen@halden.kommune.no

Jakt og jakttider

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Retten til jakt tilhører grunneiere. For å sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene, er det ønskelig at rettighetshaverne utarbeider driftsplaner. I de fleste tilfeller krever dette at flere grunneiere samarbeider om forvaltingen over et større geografisk område. 

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, sel eller reinsdyr med rifle skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve. I tillegg skal alle som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

I gjeldende forskrift om jakt- og fangsttider er det en oversikt over jakttider

Skjema og viltinformasjon

Jegerregisteret

Hjorteviltregisteret