Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Reguleringsplan

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan bestemmer hvordan et område skal eller kan anvendes og bebygges. 

Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige og private aktører. Der det foreligger godkjent plan skal alle søknadspliktige tiltak utformes etter denne.

Hvor finner jeg en reguleringsplan?


Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelig i kommunens kartløsning

Det finnes to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. 

For flere eiendommer eller for større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan som områderegulering. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter. Private aktører har i utgangspunktet ingen forslagsrett når det gjelder områderegulering.

Private aktører har rett til å utarbeide forslag til detaljregulering. For private detaljreguleringsforslag har forslagsstiller krav på at forslaget tas imot, behandles, og at kommunen tar standpunkt til om forslaget skal fremmes, og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal følge opp hovedtrekk og rammer i overordnede planer, og skal utarbeides av fagkyndige. 

Når kreves en reguleringsplan?

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 kreves det reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.

I henhold til kommuneplanens arealdel med bestemmelser vedtatt 22.06.2011 stilles det krav til reguleringsplan ved følgende tiltak:

  • i de områder som i kommuneplanen er avsatt til utbyggingsformål
  • ved utvidelse eller etablering av nye småbåthavner
  • i byggeområder dersom tiltaket omhandler mer enn 3 boliger

For utarbeiding av forslag til detaljregulering, se planveileder. Der finner du også maler som kan benyttes ved utarbeidelse av planforslag.

Krav av digitale plandata ved innsending av planforslag (PDF, 141 kB)

Strukturmal for planbestemmelser til detaljreguleringer og områdereguleringer (PDF, 201 kB)

Veileder illustrasjon i plansaker (PDF, 684 kB)

 

Alf Morten Høvik
Fagleder - Plan
E-post
Telefon 69 17 47 74
Mobil 452 55 590
Bjørn Murvold
E-post
Mobil 477 92 175
Inger Helene Kjerkreit
Landskapsarkitekt
E-post
Erik Leif Østby Vitanza
Arkitekt/arealplanlegger
E-post
Mobil 909 45 638