Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Septiktanker

Septiktanker

Følgende gjelder for septiktanker:

  • Kan finnes på eiendommer bebygd frem til ca 1985
  • Krav til septiktank kom rundt 1950 da det ble vanlig med vannklosett i bygninger
  • Avløp fra bygninger kunne ikke gå rett i bekk, så oppsamling var nødvendig – septiktank
  • I dag ledes avløp fra de fleste bygninger i kommunen til kommunalt avløpsrenseanlegg. For alle disse eiendommene skal septiktank kobles ut når kommunen har separert sine avløpsledninger
  • Septiktanker tilkoblet kommunens avløpsnett tømmes en gang pr. år
  • Utkobling av septiktank bekostes av eier og skal utføres av godkjent foretak for slike oppdrag
  • Utkobling av septiktank er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven
  • Septiktanker som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett inngår i kommunens septiktømmeordning