Overvann

Overvann

Med overvann menes nedbør og vann fra is og snøsmelting som renner av på overflaten.

I bebygde områder har håndtering av overvann normalt tidligere vært basert på et prinsipp om å lede overvannet raskest mulig bort i lukkede ledningssystemer til nærmeste bekk, elv eller sjø.

Overvannsveileder

Klimaendringer i forbindelse med vannmiljø er et aktuelt tema som nå har blitt samlet i en Overvannsveileder (PDF, 3 MB)

​Overvann er vann som renner på overflaten av tak, gårdsplasser, veier og andre tette flater ved nedbør eller is- og snøsmelting. Mengden og utfordringen med overvann er størst i byer og tettsteder med høy andel av tette flater.

  • Veilederen blir en integrert del av alle plan- og byggeprosesser og gjelder for hele vannområde i regionen Glomma sør, som også Halden kommune er en del av. Overvannsveilederen legger til rette for løsninger som kan håndtere økte vannmengder på en bedre og forsvarlig måte.
  • Veilederen er vedtatt av hovedutvalget for plan, teknisk, landbruk og miljø med henvisning til at det i fremtiden er ventet mer intens nedbør, som vil føre til økte mengder overvann i by og tettbebyggelser. Dette vil kunne gjøre stor skade på bygninger og infrastruktur og kunne utgjøre fare for liv og helse.

Økende urbanisering

Utbygging har medført at stadig mer overvann renner av på terrengoverflaten istedenfor å infiltrere i grunnen. Dette kan føre til at avløpssystemene blir tilført mer vann enn de kan ta i mot, noe som resulterer i hyppigere flomsituasjoner og ulemper som følge av dette.

I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om lokalt. Ved utbygging/fortetting skal det søkes løsninger som holder tilbake/fordrøyer den økede overflateavrenningen som utbyggingen medfører.

Der forholdene ligger til rette for det, skal det anlegges åpne overvannssystemer, og eksisterende lukkede overvannssystemer skal vurderes åpnet. Frie vannflater vil gi områder en ny dimensjon til glede for innbyggere, og bidra til biologisk mangfold.

Overvannshåndtering må så tidlig som mulig samordnes med arealplanleggingen i kommunen. Utbyggingsområdets naturgrunnlag og topografi bør legges til grunn ved valg av overvannssystem.

Gode løsninger 

Vi ser at det finnes gode løsninger som også er en positiv forskjønnelse for nærmiljøer. Det kan for eksempel settes av plass til dammer eller bygges voller med områder av grovere masse under beplantning og gress. Dette kan være med på å høyne utearealets trivselsfaktor og samtidig ta av for større mengder overvann.