Vannbehandling- og renseanlegg

Vannbehandling- og renseanlegg

Halden kommune har tre kommunale vannbehandlingsanlegg som henter vann fra fem ulike kilder.

Innhold

Lille Erte vannbehandlingsanlegg

Råvannet hentes i Femsjøen. Herfra pumpes vannet til Lille Ertevann, som fungerer som råvannsbasseng og rommer 100 dagers reserve av råvann. Holvannet er reservevannskilde. Lille Ertevann ligger litt høyere enn behandlingsanlegget, slik at vannet kan føres inn i anlegget uten pumping. Lille Ertevann er belagt med restriksjoner i forhold til boliger, ferdsel og landbruk. Det er forbudt å bade og fiske i Lille Ertevann. Det er ikke samme restriksjoner for Femsjøen og Holvannet.

Inne i anlegget passerer vannet forskjellige filtre som fjerner alle urenhetene som naturlig finnes i råvannet. Vannet passerer gjennom et UV-anlegg før det tilsettes klor. Det rensede vannet pumpes opp i et høydebasseng som ligger 183 meter over havet, for deretter å bli sendt ut på ledningsnettet som forsyner hele byen og distriktet med rent vann.

Vannbehandlingsanlegget  produserer rundt 15 000 m3 vann/døgn og 6 millioner m3 vann hvert år. Det er til enhver tid ett døgns reserve av ferdigprodusert drikkevann på vannverket.

Vannet transporteres til og fra brukerne gjennom kommunens ledningsnett. Områdene i byen som ligger høyest blir forsynt med vann ved hjelp av trykkforsterkere. Områder som ligger lavt forsynes ved hjelp av det naturlige fallet i ledningsnettet.

Drikkevann blir distribuert via nylagt ringledning fra Lille Erte vannbehandlingsanlegg til fengselet.

Prestebakke vannbehandlingsanlegg

Råvann kommer med selvfall inn fra Ørsjøen. Det er ikke spesielle  restriksjoner for Ørsjøen, bortsett fra at det ikke skal forurenses og tiltak i sjøen ikke skal utføres. Det er ikke reservevannskilde for Ørsjøen, men dette kan kobles sammen med Kornsjø vannbehandlingsanlegg via provisorisk ledning mellom Prestebakke og Kornsjø.

Vannbehandlingsanlegget er membranfilteranlegg som fjerner urenheter som naturlig finnes i råvannet. Vannet tilsettes klor før det sendes ut til abonnentene tilknyttet anlegget. Det produseres 33,7 m3 vann pr døgn og 12 300 m3 vann pr år. Vannet transporteres til og fra brukerne gjennom kommunens ledningsnett.

Kornsjø vannbehandlingsanlegg

Råvann kommer med selvfall inn fra Kornsjøen Det er ikke spesielle  restriksjoner for Kornsjøen, bortsett fra at det ikke skal forurenses og tiltak i sjøen ikke skal utføres. Det er ikke reservevannskilde for Kornsjøen, men dette kan kobles sammen med Prestebakke vannbehandlingsanlegg via provisorisk ledning mellom Prestebakke og Kornsjø.

Vannbehandlingsanlegget er membranfilteranlegg som fjerner urenheter som naturlig finnes i råvannet. Vannet tilsettes klor før det sendes ut til abonnentene tilknyttet anlegget. Det produseres 44,9 m3 vann pr døgn og 16 400 m3 vann pr.år. Vannet transporteres til og fra brukerne gjennom kommunens ledningsnett.

Drikkevann blir distribuert via nylagt ringledning fra Lille Erte vannbehandlingsanlegg til fengselet.

Avløpsvannet blir borttransportert gjennom ledningsnett og pumpestasjoner.

Remmendalen renseanlegg

99 prosent av avløpsvannet renses ved Remmendalen renseanlegg, mens resten blir renset i renseanleggene ved Prestebakke, Kornsjø og Brekke.

Anlegget på Remmen er av typen sekundærrenseanlegg og består av et kjemisk – mekanisk trinn og et biologisk trinn. Det rensede avløpsvannet ledes ut til Iddefjorden. Avløpsrenseanleggene på Kornsjø, og Brekke har biologiske trinn i tillegg til mekanisk – kjemiske. I tillegg blir vannet på Kornsjø hygienisert ved at det tilsettes klor, ca 3g/m3. Prestebakke renseanlegg har et biologisk rensetrinn og et infiltrasjonsanlegg.

Slammet som skilles ut under renseprosessen i renseanleggene fortykkes og transporteres til råtnetank på Remmendalen avløpsrenseanlegg for utvinning av biogass og hygienisering. Slammet blir tilført jordbruksareal i kommunen som jordforbedring.

Fettutskiller

Statsforvalter tillater ikke lenger at Remmendalen avløpsrenseanlegg kan motta fett fra fettutskillere. Vi vil ikke sende ut faktura for mottak av fett fra Halden kommune ettersom vi ikke lenger kan motta fett fra fettutskillere.

Eier av fettutskiller må derfor finne annet godkjent mottak, eventuelt i samarbeid med tømmeentreprenør for levering av fett fra fettutskiller. Faktura for dette vil bli sendt fra det mottak det leveres til. Vi gjør oppmerksom på at denne tjenesten da kan bli dyrere fordi private bedrifter ikke gjør dette til selvkost.

Remmendalen renseanlegg
Mobil 69 18 85 65