Klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

Klage på parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon

Dersom du er blitt ilagt et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon, er det mulig å klage på dette dersom du mener noe er feil. Alle klager må sendes skriftlig til Halden kommune

Innhold

Parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon?

På folkemunne kalles det gjerne parkeringsbot. Riktig definering av parkeringsbot kan være enten kontrollsanksjon eller parkeringsgebyr.

Du finner ut hva slags ileggelse kjøretøyet har fått ved å se på øverste del av den gule seddelen.

Kontrollsanksjon

Kontollsanksjoner utstedes i de tilfeller der det mangler betaling, billett utløpt, parkert i strid med bestemmelse om biloppstilling eller parkert på HC-plass uten gyldig tillatelse.  Kontrollsanksjoner er et sivilt krav og betalingen stilles i bero inntil klagen er ferdig behandlet. Førsteinstans er kommunen hvor ileggelsen ble utstedt . Videre klagemulighet er Parkeringsklagenemda (sentral nemd). Klagefristen er tre uker.

Kontrollsanksjoner er det som før var tilleggsavgift og kontrollavgift, som nå er samlet i den nye parkeringsforskriften. Kontrollsanksjon brukes på alle parkeringsområder med kontroll. De ilegges som følge av manglende betaling, utgått parkeringstid, manglende parkeringstillatelse, plassering av kjøretøy, og andre brudd på bestemmelsene i parkeringsforskriften.

Størrelsen på kontrollsanksjonen er basert på grad av overtredelse:

 • 330 kr (LAV): overtredelse på parkering for gjest/kunde/besøkende og brudd på dokumentasjonsplikt på tidsbegrensede plasser.
 • 660 kr (VANLIG): utgått billett, manglende billett, manglende parkeringsbevis og lignende.
 • 990 kr (HØY): Reservert for forflytningshemmede og lignende.

Betalingsfrist er tre uker fra ileggelsesdato. Dersom kontrollsanksjonen ikke betales innen fristen, kan den inndrives som et alminnelig pengekrav. Det kan ikke tas særskilte gebyr for inndriving av kontrollsanksjon, utover det som eventuelt måtte følge av annen lovgivning.

Klage på kontrollsanksjon

Klagen skal være skriftlig og fristen er tre uker fra ileggelsesdato. All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. 

Klage sendes elektronisk ved å fylle ut dette klageskjema.

Klageskjema kontrollsanksjon

Får du ikke får fullt medhold i klagen din, har du rett til å klage denne avgjørelsen inn for Parkeringsklagenemnda, jfr. forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) §44 og §45. Klagefristen er ett år regnet fra dato klagen behandles av kommunen. Klagen fremsettes skriftlig for Parkeringsklagenemndas sekretariat.

Må jeg betale selv om jeg har sendt inn en klage?

Dersom du ikke har framsatt klagen til Parkeringsklagenemndas sekretariat innen 11 uker etter behandlingsdato, må den ilagte sanksjonen betales selv om klagefristen ikke er utløpt, jfr. parkeringsforskriften §45 andre avsnitt. Dersom du har sendt inn klage trenger du ikke betale før du har fått svar på klagen.

Dersom fører er en annen enn den som var registrert som eier av motorvognen ved tidspunktet for overtredelsen, er de solidarisk ansvarlige for betalingen, jfr. parkeringsforskriften §37.

Parkeringsgebyr

Gebyr ilegges for brudd på vegtrafikkloven – trafikkreglene og skiltforskriften. Betalingsfristen er tre uker fra ileggelsesdato, selv om det fremsettes klage. Gebyr er et offentlig krav og behandles i førsteinstans av kommunen som har utstedt ileggelsen. Gis det ikke medhold i klagen, er videre klagemulighet tingretten. Klagefristen er tre uker, jfr. forvaltningsloven §29-32.

Parkeringsgebyr ilegges når skiltforskriften, vegtrafikkloven eller trafikkreglene brytes ved mindre trafikkforseelser. For eksempel hvis du parkerer der det er skiltet parkeringsforbud, stanseforbud eller parkering på fortau, gangfelt eller lignende.

Må jeg betale selv om jeg har sendt inn en klage?

Betalingsfrist er tre uker fra ileggelsesdato, selv om det påklages, jfr. forskrift om offentlig parkeringsgebyr §5. Dersom parkeringsgebyret ikke blir betalt innen fristen, forhøyes det med 50 prosent. Dette gjelder selv om det er sendt inn klage. Hvis du får medhold i klagen, vil parkeringsgebyret bli tilbakebetalt.

Klage på parkeringsgebyr

Klagen skal være skriftlig og fristen er tre uker fra ileggelsesdato. All dokumentasjon på de faktiske forhold skal følge med klagen. 

Klage sendes elektronisk ved å fylle ut dette klageskjemaet:

Klageskjema parkeringsgebyr

Får du ikke medhold i klagen, kan du bringe denne avgjørelsen inn for tingretten. Klagefristen er tre uker etter at du er underrettet om resultatet i svarbrevet. Krav om foreleggelse for tingretten framsettes skriftlig til Halden kommune. Bevis for at parkeringen var lovlig bør legges ved klagen. Vi gjør oppmerksom på at domstolen ikke kan ettergi parkeringsgebyret av rimelighetsgrunner, jfr. forskrift om offentlig parkeringsgebyr §7 tredje ledd.

Eventuelle klager må sendes skriftlig på epost til postmottak@halden.kommune.no eller med brev til:Halden kommune
Postboks 150, 1751 Halden

Husk dette før du klager

 • husk å oppgi saksnummer eller kjøretøyets registreringsnummer. 
 • du må også oppgi grunnlaget for klagen. 
 • har du relevant dokumentasjon å vise frem, må du legge ved dette. 

Dette bør du ikke klage på

Du bør ikke klage dersom

 • du ikke har vært oppmerksom på skilt eller oppmerking
 • du har parkert på fortau for av- og/eller pålessing, eller av- og/eller påstigning
 • du har plassert billetten feil
 • billetten/parkeringstiden har utløpt
 • du manglet mynt/veksel
 • du har parkert i strid med bestemmelse om biloppstilling
 • du har registrert feil nummer i Easy Park 

Husk at det er all stans forbudt på fortau, i vegkryss (herunder T-kryss), og på sykkel og gangveg.

Parkeringskontoret
Telefon 69 17 47 40