Parkering for forflytningshemmede

Parkering for forflytningshemmede

Parkeringskort for forflytningshemmede (HC-kort) kan utstedes etter søknad.  

Parkeringskortet gir adgang til å bruke alle offentlige HC-plasser samt offentlige avgiftsplasser uten at avgift kreves. 

 • Du kan ikke søke tillatelse både som bilfører og passasjer.
  • Du må vurdere i hvilke situasjoner du har størst behov.
 • Kortet skal kun benyttes av den det er utstedt til. 
  • Kortet er personlig og følger deg som person, men i den rollen du har fått kortet som, dvs. som passasjer eller sjåfør. Juridisk betyr dette at du ikke kan bruke kortet på HC-plass når du er passasjer i egen eller andre sin bil, dersom du har fått kortet som sjåfør, og motsatt.

 • På private p-plasser gjelder reglene som opplyses på skilt ved innkjøring.

 • Kortet skal plasseres godt synlig for kontroll. Den siden som viser gyldighetsdato og nummer, skal kunne leses gjennom frontruten. 
 • Utgått kort er ikke gyldig. Det vil bli ilagt gebyr, eventuelt kontrollsanksjon, ved å benytte ugyldige kort. Dette gjelder også om ny søknad er innlevert.

Les mer om parkeringstillatelse for forflytningshemmede på siden til Norges Handikapforbund.

Hvordan søke om HC-kort?

For å søke om HC-kort må du fylle ut følgende skjema:

Søknadsskjema om parkering for forflytningshemmede

For å få utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede, må det foreligge en vesentlig forflytningshemming og et reelt parkeringsbehov. Søker må selv oppgi steder eller situasjoner hvor det er særlig behov for parkeringslettelse. Mangelfullt utfylt søknad vil medføre forlenget behandlingstid. Husk å legge ved 1 stk. passfoto. Legeerklæring skal også vedlegges søknaden, men er alene ikke nok som søknad.

Legeerklæring kan sendes direkte fra legen til kommunen ved at legen fyller ut dette skjema

Parkeringstillatelsens formål og formelle krav

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelsen skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov.

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede §1: "Formålet med denne forskriften er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud".

Forskriftens vilkår for innvilgelse er dermed ikke automatisk oppfylt ved at det foreligger en forflyttingshemming, det må også forekomme et reelt behov for parkeringslette. Tillatelsen innvilges etter vurdering av søknad vedlagt legeerklæring og evt. tilleggsdokumentasjon. Fører som søker må også dokumentere gyldig førerkort. 

I selve søknaden skal søker komme med opplysninger som begrunner at søker har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at søker må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene som besøkes ofte ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på, og søker bes tenke godt i gjennom følgende aspekter som:

 • På hvilke adresser har du problemer med å parkere og hvor ofte du er her?
 • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?

Hvem tildeles parkeringstillatelse?

Søker som etter samlet vurdering får innvilget parkeringstillatelse har ofte rullestolheis/rampe i bilen, og/eller er avhengig av parkeringstillatelse hjemme eller på jobb, og/eller er svært hyppig til behandling på steder der vedkommende ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet.

Tildeling av parkeringstillatelse er, og vil være, preget av at den enkelte sak avgjøres ved bruk av skjønn. Tildeling skjer etter en totalvurdering av søkers livssituasjon. Kun søkere som vurderes til å oppfylle forskriftens krav om å ha et reelt behov for parkeringslette, og har redusert gangdistanse som tilsier at de ikke kan benytte de ordinære parkeringsplassene, får innvilget sin søknad.

Hvem tildeles ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som

 • kun enkelte ganger har behov for parkeringslettelse
 • som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter
 • som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser 
 • som har andre alternative løsninger enn HC-kort
 • parkeringstillatelse tildeles sjelden til søkere som er passasjer, da de oftest har anledning til å benytte reglene for av- og påstigning

Problemer med å bære hører ikke til de omstendigheter som i seg selv vil gi parkeringstillatelse, men det kan være med i vurderingen. Dette bør i hovedsak kunne løses ved mulighet for av- og pålessing og egnet hjelpemiddel for transport av for eksempel varer etter handling

Parkeringskontoret
Telefon 69 17 47 40