Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Byggegrenser langs vei

Byggegrenser langs vei

I et belte langs offentlige veier er det et generelt byggeforbud. Hvor langt fra veien byggegrensen er satt, avhenger av type vei, og om det er satt egen byggegrense i kommuneplanen eller en reguleringsplan for området.

Langs kommunal vei er byggegrensen 15 meter fra senter vei i uregulerte områder. Byggegrensen gjelder for bygninger og annet som hindrer sikt, slik som hekker, busker og gjerder. Dersom du ønsker å bygge noe nærmere veien enn 15 meter, må du søke om dispensasjon fra veilovens bestemmelser. En dispensasjon etter veiloven behandles av kommunens veiavdeling og er ikke gebyrbelagt.

Byggegrenser kan også være angitt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner. Avstand fra senter vei vil i slike tilfeller variere og du må sjekke konkret hva som  gjelder for din eiendom. Dersom du ønsker å bygge i strid med gjeldende byggegrense i plan, må du søke om dispensasjon. Denne dispensasjonen behandles av byggesaksavdelingen etter reglene i plan- og bygningsloven. Denne type dispensasjon er belagt med et gebyr.

Se kommunens gebyrregulativ for dispensasjonsgebyr. (PDF, 398 kB)

Hvordan søke?

Dersom du skal søke om dispensasjon fra byggegrense i kommuneplan eller reguleringsplan kan du lese mer om dette på byggesak sin hjemmeside.

På Statens Vegvesen sin hjemmeside kan du søke om dispensasjon fra byggegrensen i veiloven. Her får du også nyttig informasjon om hva søknaden må inneholde.

Ledninger nærmere veikant enn 3 meter

Dersom du skal etablere ledninger over, under, langs eller nærmere veikant enn 3 meter må veieier gi tillatelse til dette.