Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Reklameskilt langs veien

Reklameskilt langs veien

Du må søke om tillatelse for å sette opp reklameskilt eller lignende innretninger langs offentlig vei. 

Det er det ikke lov å sette opp reklame langs offentlig vei uten tillatelse. Uten tillatelse er det heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger på for eksempel veibanen, veiskråninger, grøfter, fortau, gang- og sykkelveier, rabatter, rasteplasser, gangbruer, skiltutstyr og ulike veiinstallasjoner.

Reklame festet på bygningen der virksomheten drives, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, krever ikke tillatelse fra veieier men vil kunne være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Egne retningslinjer kan også være gitt i reguleringsplan.

Hvorfor er det søknadspliktig?

Trafikkbildet er ofte komplisert, og det krever høy grad av årvåkenhet fra trafikantenes side. Årsaken til at så mange ulykker kan tilbakeføres til feilhandlinger kan være uoppmerksomhet fra trafikantens side. Det vil si at oppmerksomheten ikke er så høy som krever. Det kan for eksempel være andre ting enn trafikken som har fanget trafikantens oppmerksomhet, eller distrahert trafikanten, i et kritisk øyeblikk.

En slik distraksjonskilde kan være reklame. Det er vanskelig å påvise i hvilken grad uoppmerksomhet skyldes distraksjon på grunn av reklame langs vegen. Men siden det er reklamens hensikt å tiltrekke seg oppmerksomhet, og betydelige beløp blir brukt for å oppnå dette, er det ikke urimelig å anta at denne hensikten til en viss grad blir oppnådd.

Slik søker du om tillatelse

Det er Statens Vegvesen som mottar og behandler søknad om oppsetting av skilt. (Sjekkes med Jan-Erik/Jonas)

Fyll ut søknadsskjema om løyve til oppsetting av reklame

og send det til Statens Vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Søknaden må blant annet inneholde informasjon om:

  • hvem som er søker
  • hvem som er grunneier
  • lokasjon/plassering
  • reklamens art, innhold og utforming
  • hvor lenge reklamen blir stående

Søknaden om oppsetting av reklame blir vurdert i forhold til trafikkfare, for eksempel om reklamen hindrer fri sikt eller medfører distraksjonsfare på det stedet reklamen ønskes plassert.

Unntatt fra søknad om tillatelse

  • Navneskilt eller reklame for egen virksomhet som plasseres på selve bygningen der virksomheten drives, forutsatt at det ikke påvirker trafikksikkerheten
  • Adresseskilt
  • Skilt i kryss med privat vei som "Kjør sakte, barn leker", vil som oftest være unntatt søknadsplikt, men undersøk dette for sikkerhets skyld.

Les mer om reklame og trafikkfare hos Statens Vegvesen