Folkehelse

Folkehelse

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Bomiljø og folkehelse er tema for årets folkehelseprofil

Profilen gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den.

Folkehelseinstituttet publiserer folkehelseprofiler for alle landets kommuner. De skal hjelpe lokale myndigheter til å skaffe seg en oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen.

Folkehelseprofil 2023 for Halden kommune (PDF, 2 MB)

Folkehelserådgiveren har en sektorovergripende rolle

Det er flere lovverk som forplikter kommunen i forhold til forebyggende og helsefremmende arbeid. De viktigste lovene for kommunens folkehelsearbeid er folkehelseloven, plan og bygningsloven og lov om helsetjenester i kommunen som sier at helsetjenestene skal bidra i folkehelsearbeidet.

Hovedmålsettingen med folkehelsearbeid er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

Alle sektorer har ansvar for å bidra til en bedre folkehelse.

Eksempler på faktorer som påvirker dette er

  • utdanning
  • arbeid
  • bo- og nærmiljøer
  • ren luft
  • fravær av støy
  • gang- og sykkelstier
  • turstier og friluftsliv
  • fysisk aktivitet i skolen

Vi i Halden

I henhold til folkehelseloven er det kommunens ansvar å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Loven pålegger at kommunen sørger for at medvirkning skjer blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltakelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

Vi i Halden, kunnskapsgrunnlag for planlegging (PDF, 5 MB)

Gun Kleve
Folkehelserådgiver
E-post
Telefon 93 24 32 33