Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplanen for kultur skal bidra til å nå målene som er satt i kommuneplanen for Halden kommune, med kunst og kulturvirksomhet som utgangspunkt.

Spesielt er økt sysselsettingsgrad, en attraktiv by, bærekraftig utvikling og motvirkning av utenforskap viktige målsettinger i kommuneplanen.

Her kan du lese Kommunedelplan kultur 2022-2034 (PDF, 2 MB)

OBS! Hoveddokumentet er ikke universelt utformet og kan skape utfordringer for deg som bruker et hjelpemiddel for å lese de. Vi arbeider for å gjøre alle våre dokumenter tilgjengelig for alle og du finner en universell utformet på lenken under. 

Her kan du lese planen i en dokumentleser tilpasset universell utforming

Bærekraftsmålene

Kommunedelplanen skal medvirke til at vi som samfunn når bærekraftsmålene, både de sosiale, de økonomiske og de miljømessige.

  • Planarbeidet har vært gjennomført i tråd med fremdriftsplanen slik den ble presentert for hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur (HUOK), 31. august 2021.
  • Gjennom prosessen har det vært vektlagt å gjennomføre brede medvirkningsprosesser.
  • Plan- og bygningsloven sier at forslag til kommunedelplan skal legges ut til høring og offentlig ettersyn med minst seks ukers svarfrist, og HUOK vedtok 2. februar 2022 å legge planforslaget ut til seks uker offentlig høring iht plan- og bygningsloven.
  • Planforslaget ble redigert etter endt høringsperiode, og etter innspill fra Eldrerådet, Halden ungdomsråd, Utvalg for likestilling og integrering, og Råd for personer med funksjonsnedsettelse.
  • Deretter ble planen enstemmig vedtatt i både hovedutvalget for undervisning, oppvekst og kultur, Formannskapet, og endelig i Kommunestyret den 16. juni 2022.

«Kommunedelplan kultur 2022-2034» erstatter «Kulturplan for Halden kommune 2015-2019».

Langsiktige behov – kulturanlegg

Der det foreligger planer og fremtidige behov for kulturanlegg skal dette registreres til Halden kommune via skjemaet «Langsiktige behov – kulturanlegg» i de tilfellene der tiltaket enten:

  • Betinger kommunal medfinansiering.

eller

  • Betinger kommunal forankring (eksempelvis ved spillemiddelfinansiering)

De registrerte tiltakene vil bli fremstilt i kommunens handlingsplan for kultur i en oversikt over langsiktige behov for kulturanlegg, og utgjøre et helhetlig beslutningsgrunnlag for politisk behandling.

Tiltaket skal registreres dersom det gjelder en eller flere av disse kategoriene:

  • Nytt kulturanlegg
  • Rehabilitering/utvikling av eksisterende kulturanlegg
  • Utstyr til eksisterende kulturanlegg

Skjema Langsiktige behov – kulturanlegg

Ved spørsmål, kontakt Knut Olav Brekklund Sæves, enhetsleder kultur, tlf 412 41 730.

Knut Olav Brekklund Sæves
E-post
Telefon 41 24 17 30