SLT-koordinator

SLT-koordinator

SLT-koordinator samarbeider med både kommunale og frivillige organisasjoner som jobber med barne- og ungdomsarbeid i Halden. Koordinatoren har også et tett samarbeid med politiet.

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, og er en samarbeidsmodell som skal være med på å sikre bedre kommunikasjon på tvers av nivåer og tjenester i det rus, - og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge mellom 10-25 år.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket.

SLT modellen er organisert på tre nivåer:

  1. SLT er forankret i en styringsgruppe. I Halden er dette politirådet. Styringsgruppen har ansvar for mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging i sin kommune og innlemme dette i planverket.
  2. Neste nivå er koordineringsgruppen. Gruppen avdekker problemer og utfordringer og skal sette inn ressurser for målrettet innstas i tråd med rammene fra styringsgruppen.
  3. Det utførende nivået står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. Gruppa har ansvar for å gjennomføre de tiltakene som koordineringsgruppa har bestemt.
  4. Les om SLT-modellen på nettsiden til konfliktrådet

Relevante artikler:

Lena Eriksen
Sosionom
E-post
Telefon 45 87 35 61