Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten i ungdomsskolen

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge. Tjenesten er gratis, og er et lavterskeltilbud.

Skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. Se kontaktinfo på den enkelte skoles hjemmeside for kontaktinfo og trefftider.

Når møter du oss?

8. klasse: Måling av høyde og vekt, samt gruppesamtale om søvn, kosthold, aktivitet, grensesetting og det å ta gode valg.
9. klasse: Seksualundervisning som del av naturfagundervisningen.
10. klasse: Påfyllingsdose med vaksine mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe, samt tilbud om oppdatering av vaksinasjonsstatus.

Andre aktuelle oppgaver helsesykepleier i skolehelsetjenesten har er:

  • undervisning i klasser eller grupper
  • støttesamtaler med elever
  • bidra til at barn og unge er fysisk aktive
  • bidra med helseinformasjon til foreldre
  • bidra til forebygging av mobbing og psykiske helseplager hos elevene
  • bidra til å følge opp elever med bekymringsfullt fravær
  • foreldreveiledning
  • «åpen-dør» for elevene
  • delta på ansvarsgruppemøter/tverretatlige møter

Både elever og foresatte er velkomne til å ta kontakt med helsesykepleier uten avtale på forhånd.

Tverrfaglig samarbeid

For at skolehverdagen for eleven skal bli så god som mulig, er det det særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale. Andre aktuelle samarbeidspartnere kan være PPT, barnevern, fysioterapeut, fastlege, øyelege, tannhelsetjenesten, familietjenesten og BUP.

Helsesykepleier har taushetsplikt, og det må avtales med elev og/eller foresatte for å få samtykke dersom vi tror det er nødvendig å samarbeide med disse instansene.