Informasjon ved atomulykke

Informasjon ved atomulykke

Her finner du informasjon som vil være viktig dersom Norge skulle utsettes for en atomulykke.

Alvorlige atomhendelser kan inntreffe som følge av ulykke med atomdrevne skip, ulykke med reaktorer eller krigshandlinger. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan konsekvensene bli svært alvorlige.

Organiseringen av atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) leder kriseutvalget. DSA er derfor din beste kilde til informasjon om atomberedskap.

Her er noen snarveier til DSAs temasider. Vi anbefaler å gjøre deg kjent med dette slik at du er best mulig forberedt dersom en ulykke skulle skje. Ved en eventuell ulykke, bør du søke informasjon her:

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg?

DSA.no