Skatter og avgifter

Skatter og avgifter

Det lokale Kemnerkontoret ble overført fra kommunene til Skatteetaten 1.november 2020.

Skatteetaten

Hvor skal du henvende deg?

For deg som privatperson betyr dette at du nå skal forholde deg til Skatteetaten for alt som har med dine skatter og avgifter å gjøre. Oppgavene som ble overført til Skatteetaten ifra 1. november er blant annet behandling av restskatt og skattepenger til gode.

Det var tidligere vårt lokale kemnerkontor man kunne henvende seg til for spørsmål og råd i skattesaker. Kontoret er nå stengt og de ansatte er flyttet over i andre jobber. Noen vil ha sin nye arbeidsplass i Skatteetatens kontorer på Grålum, mens andre har valgt å søke seg over i andre stillinger.

Skatteetaten har oversikt over tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kommunale krav

Alle henvendelser vedrørende kommunale krav skal fremdeles behandles av kommunen. Det vil si inkasso på for eksempel kommunale avgifter, barnehagebetaling, betaling for båtplass. Fra og med november 2020 utfører Sarpsborg kommune oppgaven kommunal innkreving på vegne av Halden kommune, tlf 69 10 84 05

Kontakt ditt skattekontor

Skattekontoret på Grålum

Virkning fra 1.november 2020

Stortinget startet denne overføringen av kemnerkontorene fra kommune til stat høsten 2019. I statsbudsjettet for 2020 foreslår Regjeringen å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. juni 2020. På grunn av Korona-situasjonen ble overføringen utsatt til 1.november.

Finansdepartementet beskriver endringen slik: «Formålet med tiltaket er å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi, styrke rettssikkerheten og likebehandlingen, forenkling for skattytere og en mer effektiv ressursbruk. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter».

Les mer om flyttingen av kemnerkontorene fra kommune til stat på regjeringen.no